Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MAŁY-WIELKI PROBLEM

MAŁY-WIELKI PROBLEM
W dniu 28 marca 2017 r. około godziny 8.00 na ul. Średzkiej we Wrocławiu, inspektorzy z wrocławskiego WITD, zatrzymali do kontroli pojazd przewoźnika krajowego wykonującego przewóz towaru w relacji Wrocław – Rawicz.

Działania prowadzone w tym dniu ukierunkowane były przede wszystkim na ważenia pojazdów. Zatrzymany do kontroli kierowca tłumaczył, że nie ma potrzeby ważenia pojazdu ponieważ przewozi lekki ładunek. 

MAŁY-WIELKI PROBLEM
Oględziny skrzyni ładunkowej pojazdu odsłoniły jednak inny poważny problem.

Jak się okazało, kierowca przewoził zatrzymanym do kontroli pojazdem 200 kg towaru niebezpiecznego w bębnie ciśnieniowym, sklasyfikowany jako UN 2363 – Merkaptan Etylowy – klasa 3. Po dokonaniu sprawdzenia przez kontrolującego inspektora przepisów w zakresie przewozu takiego ładunku, okazało się, że towar ten należy do I grupa pakowania co sygnalizuje, że stwarza on bardzo duże zagrożenie dla ludzi i środowiska.

MAŁY-WIELKI PROBLEM

Początkowo kierujący twierdził, że opakowanie z towarem niebezpiecznym jest puste jednak analiza dołączonych do opakowania dokumentów wykazał, że bęben jest jednak napełniony niebezpiecznym towarem. Jak ustalił kontrolujący inspektor, nawet tak niewielka ilość tego towaru wymagała jego przewozu na zasadach określonych w umowie ADR tj. międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. 

W toku kontroli stwierdzono w pojeździe brak instrukcji pisemnej dla kierowcy informującej między innymi o postępowaniu w razie „uwolnienia” się towaru podczas przewozu, stwierdzono brak prawidłowego zabezpieczenia ładunku, braki w wyposażeniu przeciwpożarowym, a także brak wymaganego oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej, sygnalizującymi o przewozie towaru niebezpiecznego.

W wyniku stwierdzonych naruszeń wobec przewoźnika i nadawcy towaru wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające.

Kierującego ukarano mandatem karnym za niezabezpieczenie ładunku i wydano mu zakaz dalszej jazdy do chwili usunięcia stwierdzonych naruszeń.

 


2017-03-28

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu