Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Ogłoszenia


Dariusz Przybytniowski nowym Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

Akt powołania wręczył 30.05.2016 Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Podczas uroczystości w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, obecny był także p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Po wręczeniu nominacji, w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie, podczas którego Główny Inspektor przedstawił pracownikom nowego szefa WITD. Podczas wizyty Alvin Gajadhur nakreślił również ramowe kierunki działania,  przedstawiając tym samym plan reorganizacji struktury ITD.

Nowy szef dolnośląskiej inspekcji jako oficer pełnił służbę w stopniu nadkomisarza Policji. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, rozszerzając kompetencje w kierowaniu i dowodzeniu zespołem poprzez podyplomowe studia z zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi. Przez szereg lat budował efektywne relacje z Prokuraturą rejonową, okręgową oraz apelacyjną. Jak podkreśla nowy dolnośląski WITD: " Wierzę, że należy dążyć do zwiększania zaufania społecznego do Inspekcji Transportu Drogowego poprzez realizowanie funkcji służebności wobec obywateli oraz implementowanie zasad demokratycznego państwa prawnego". Uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Dariusz Przybytniowski nowym Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

Źródło: GITD


2016-05-31

opublikowano przez:  dziechciński kamil
2012-06-04 13:26:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu