banner góra
bip

Strona Główna  >>  Działania


TRANSPORT 50 TON NIELEGALNYCH ODPADÓW UJAWNIONY NA ZIEMI KŁODZKIEJ

22 marca 2017 r. na drodze krajowej nr 8 w Jeleniowie k/Kudowy – Zdroju (powiat kłodzki, woj. dolnośląskie) inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD  zatrzymali do kontroli drogowej dwa pojazdy należące do polskiego przewoźnika. .

W wyniku oględzin ładowni obu pojazdów oraz okazanych przez kierowców dokumentów stwierdzono, iż  pojazdami wykonywany jest  międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Niemiec do Polski. Ponadto, przy współudziale inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu oraz funkcjonariusza Placówki w Kłodzku Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ustalono, iż pojazdami tymi wykonywane jest transgraniczne przemieszczanie odpadów o kodzie 19 12 04 tj. tworzywa sztuczne i guma. W trakcie kontroli kierowcy okazali na żądanie kontrolujących formularz stanowiący załącznik VII ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zgodnie z którym przemieszczenie odpadów odbywało się z Niemiec do Polski celem dokonania ich odzysku. Kontrola wykazała, iż przewożony ładunek nie stanowi zadeklarowanego odpadu o kodzie 19 12 04 lecz odpad o kodzie 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne).

Kierowcy nie okazali wymaganych dokumentów tj. formularza zgłoszeniowego/ notyfikacyjnego, formularza przemieszczenia/ śledzenia przesyłki oraz stosownej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jak również innych zainteresowanych organów, wymaganych                  w związku z wykonywanym transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Ponadto ustalono, iż odbiorca ładunku nie posiadał stosownej zgody wydanej przez GIOŚ na sprowadzanie do Polski tego typu odpadów. Wobec powyższego stwierdzono naruszenie określone pod lp. 4.5 w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. „Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia” zagrożone karą 10000 zł.

            Ponadto, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa wskazanego w art. 183§1 i 4 Kodeksu Karnego o sprawie powiadomiono policję.  

Do czasu ustania nieprawidłowości oraz zakończenia  postępowania administracyjnego wszczętego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  w związku z ujawnieniem nielegalnego przewozu odpadów z Niemiec do Polski pojazdy usunięto na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Kłodzkiego.  .

Powyżej stwierdzona nieprawidłowość zagrożona jest karą pieniężną od 50.000 do 300.000 zł nakładaną w postępowaniu administracyjnym. Ponadto zgodnie z art. 183§1 KK  kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Na podstawie art. 183§4 KK karze określonej powyżej podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.

Są to już kolejne w tym roku przypadki ujawnionymi przez dolnośląskich inspektorów nielegalnymi  przemieszczaniami  odpadów.

W oparciu o obowiązujące przepisy do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m. in. kontrola przewozu  odpadów, co realizowane jest konsekwentnie od wielu lat. Obowiązujące na terenie Polski oraz UE obostrzenia w transporcie odpadów mają przeciwdziałać nielegalnemu oraz niekontrolowanemu ich napływowi zarówno na teren UE z zewnątrz jak i na teren poszczególnych państw. Z uwagi na wysokie koszty utylizacji oraz odzysku odpadów w krajach tzw. „Starej Unii” opłacane jest ich przewożenie m. in. do Polski.


2017-03-22

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2017-04-12 15:03:37

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu