Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„PECHOWY 13”

„PECHOWY 13”
13 marca 2019 r. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne na terenie Legnicy. W wyniku podjętych działań został zatrzymany do kontroli czteroosiowy pojazd ciężarowy, którym przewożono materiał sypki- żwir. Jedną z przyczyn zatrzymania, było to, iż poprzedniego dnia, jak udało się ustalić, właśnie ten pojazd zanieczyścił na odcinku kilkuset metrów drogę w centrum Legnicy, a w dniu zatrzymania realizował kolejny przewóz bez odpowiedniego zabezpieczenia ładunku plandeką.
„PECHOWY 13”

Po zatrzymaniu kierowca nie okazał dokumentu przewozowego. Ponieważ pojazd wraz z ładunkiem sprawiał wrażenie nienormatywnego dokonano jego ważenia na wyznaczonym do tego celu punkcie kontrolnym. Dopuszczalna masa samochodu wynosiła 32 tony, pojazd ważył ponad 39 ton, czyli o 7 ton więcej, niż było to dopuszczalne.

„PECHOWY 13”
„PECHOWY 13”

Nie było to jedyne naruszenie jakie stwierdzono. Realizujący transport drogowy podmiot powinien posiadać odpowiednie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a kierowca w pojeździe odpowiedni wypis. Mimo żądania kierujący, takiego wypisu nie okazał. Z wstępnych ustaleń wynikało, iż wykonywano przewóz drogowy bez odpowiednich uprawnień.

Kolejne naruszenie dotyczyło obowiązku wczytywania co 28 dni danych z karty kierowcy, na której rejestrowane są aktywności kierowcy. Jak wstępnie ustalono, karta kierowcy nigdy nie była wczytywana przez przedsiębiorcę, mimo, iż kierowca pracuje u niego od 8 lat.

 

W związku z zaistniałą sytuacją na kierowcę nałożono  mandat karny, natomiast wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne.  Pojazd, ze względu na nienormatywność nie został dopuszczony do dalszego ruchu.


2019-03-13

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-13 15:02:55

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu