Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Koordynator dostępności - informacje

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

https://dolnyslask.witd.gov.pl/

Data publikacji: 18.12.2012 r.

Data aktualizacji: 09.09.2020 r.

Strona internetowa jest cześciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Nie wszystkie teksty są dostępne.

Data sporządzenia: 17.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa:

JUSTYNA SOWIŃSKA – Naczelnik Wydziału prawnego

dostepnosc@dolnyslask.witd.gov.pl

713209080

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Inspektorat powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Inspektorat niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Inspektorat może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Inspektorat odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli:
  • siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu znajduje się we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 28.
  • czas pracy urzędu (dostępności) : poniedziałek – piątek : 7.30-15.30,
  • siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną (na wysokości urzędu) na ul. B. Krzywoustego wskazując trasę dojścia lub dojazdu potencjalnego klienta do urzędu,
  • siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oznaczona jest tablicami informacyjnymi identyfikującymi urząd, wskazane są godziny urzędowania, oraz inne informacje,
  • w związku z system zabezpieczenia siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dostępność do urzędu umożliwiona jest przez:
  • monitorowane wejście główne – gdzie w ramach obszaru kontroli dostępność jest realizowana po uprzednim zaanonsowaniu się przez domofon z sekretariatem WITD.
  • monitorowany wjazd do siedziby przez bramę wjazdową - gdzie w ramach obszaru kontroli dostępność jest realizowana po uprzednim zaanonsowaniu się przez domofon z sekretariatem WITD (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które przyjechały do WITD pojazdem).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   zapewniona jest dostępność korytarzy i schodów, budynek nie posiada wind, osoby niepełnosprawne obsługiwane są w recepcji urzędu lub wyznaczonym pomieszczeniu usytuowanym na parterze,
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni , platform, informacji głosowych pętli indukcyjnych:
  • budynek wyposażony jest w pochylnię wjazdową dla niepełnosprawnych- umiejscowioną przy wejściu głównym,
  • informacja o funkcjonowaniu urzędu udzielana jest automatycznie przy połączeniu telefonicznym (np. podanie numeru telefonu do danej komórki organizacyjnej itp.),
  • informacja głosowa - udzielana jest codziennie telefonicznie przez merytorycznych pracowników lub w ramach dyżurów krajowych w każdą środę tygodnia w godz. 9.00- 15.00.
  • brak pętli indukcyjnych,
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Osoby niepełnosprawne poruszające się pojazdem mogą korzystać z parkingu wewnętrznego WITD.
 5. Informacja o prawi wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Zgodnie z art.2 pkt.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (…)- Urząd zapewnia możliwość wstępu osobie niepełnosprawnej z psem asystującym. Definiuje psa asystującego jako „odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym”.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zapewnia obsługę uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania wykorzystując następujące środki wspierające komunikowanie się: e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl fax: 71 326 51 61 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu jako jednostka administracji zespolonej nadzorowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ma zapewniony przez jednostkę nadrzędną dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych). W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, prosimy o kontakt na co najmniej 4 dni robocze przed tym zdarzeniem, pod nr faksu 071 326 51 61 lub e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: Email lub nr faksu. Krótki opis (max 500 znaków) sprawy do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, ewentualnie prosimy o podanie nazwy wydziału, który realizuje tę usługę Termin spotkania (co najmniej na 4 dni robocze przed spotkaniem) Miejsce spotkania (WITD w Wrocław czy delegatura w Legnicy, Jeleniej Górze, Kłodzku).

Urząd nie posiada aplikacji mobilnych.

Koordynator dostępności - informacje

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43