Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Koordynator dostępności - informacje

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

https://dolnyslask.witd.gov.pl/

Data publikacji: 18.12.2012 r.

Data aktualizacji: 30.08.2021 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla większości zdjęć i obrazków,
 • niektóre linki mogą zawierać puste odnośniki,
 • formularze kontaktowe nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych,
 • strona nie posiada ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • brak w pełni dostosowanej wersji mobilnej strony internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.08.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia: 17.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do koordynatora dostępności- Justyny Sowińskiej, mailowo.

JUSTYNA SOWIŃSKA – Naczelnik Wydziału prawnego

dostepnosc@dolnyslask.witd.gov.pl

713209080

W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
 1. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu znajduje się we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 28. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną (na wysokości urzędu) na ul. B. Krzywoustego wskazując trasę dojścia lub dojazdu potencjalnego klienta do urzędu, Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oznaczona jest tablicami informacyjnymi identyfikującymi urząd, wskazane są godziny urzędowania, oraz inne informacje, Czas pracy urzędu (dostępności) : poniedziałek – piątek : 7.30-15.30 W związku z system zabezpieczenia siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dostępność do urzędu umożliwiona jest przez:
  - monitorowane wejście główne po uprzednim zaanonsowaniu się przez domofon z sekretariatem WITD.
  - monitorowany wjazd do siedziby przez bramę wjazdową po uprzednim zaanonsowaniu się przez domofon z sekretariatem WITD (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które przyjechały do WITD pojazdem).
 2. Budynek wyposażony jest w pochylnię wjazdową dla niepełnosprawnych- umiejscowioną przy wejściu głównym,
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, osoby niepełnosprawne obsługiwane są w recepcji urzędu lub wyznaczonym pomieszczeniu usytuowanym na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Informacja o funkcjonowaniu urzędu udzielana jest automatycznie przy połączeniu telefonicznym (np. podanie numeru telefonu do danej komórki organizacyjnej itp.), Informacja głosowa - udzielana jest codziennie telefonicznie przez merytorycznych pracowników lub w ramach dyżurów inspektorskich w każdą środę tygodnia w godz. 9.00- 15.00.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. WITD przed budynkiem nie posiada miejsc parkingowych. Osoby niepełnosprawne poruszające się pojazdem mogą korzystać z parkingu wewnętrznego WITD.
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, jako jednostka administracji zespolonej nadzorowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ma zapewniony przez jednostkę nadrzędną dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych).

W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, prosimy o kontakt, na co najmniej 4 dni robocze przed tym zdarzeniem, pod nr faksu 071 326 51 61 lub e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: email lub nr faksu. Krótki opis (max 500 znaków) sprawy do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu. Termin spotkania (co najmniej na 4 dni robocze przed spotkaniem) Miejsce spotkania (WITD w Wrocław lub Oddział Wydziału Inspekcji w Legnicy, Jeleniej Górze, Kłodzku).

Aplikacje mobilne

Urząd nie posiada aplikacji mobilnych.

Koordynator dostępności - informacje
Tekst łatwy do czytania ETR w formacie .docx
Tekst łatwy do czytania ETR w formacie .pdf
Wniosek o zapewnienie dostępności

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.