Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4

PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4
W ostatnią sobotę i niedzielę (24-25.08.2019r.) w godz. 10.00 – 17.00,  w związku z obchodami 200, rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej odbyła się ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna. W działaniach tych uczestniczyli użytkownicy dróg na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradzie A4, (MOP-ach Witowice i Oleśnica Mała).

Podstawowym celem projektu było zwrócenie uwagi na kwestie związane z właściwym i bezpiecznym zachowaniem w ruchu drogowym a także zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku.

W strefie BRD w której uczestniczyli Inspektorzy Transportu Drogowego, funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe z Wrocławia, realizowano działania w zakresie zasad poruszania się po drogach, skutków jazdy pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Uczestnicy mogli skorzystać między innymi z symulatora refleksu.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym znajduje się w szczególnym zainteresowaniu Inspekcji Transportu Drogowego, inspektorzy  z WITD we Wrocławiu wsparli więc działania swoją obecnością. Każdy mały uczestnik otrzymał kamizelkę ostrzegawczą, odblaski. Inspektorzy udzielali także informacji dotyczących obowiązujących przepisów. Dla zainteresowanych nie zabrakło też ciekawostek dotyczących samej pracy Inspektorów Transportu Drogowego

PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4
PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4
PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4
PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4
PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4
PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4
PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4
PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA NA A4


2019-08-26

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-08-26 08:51:23

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu