Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KOLEJNE MANIPULACJE W POJAZDACH TEJ SAMEJ FIRMY

Nie ucichły echa ostatnich kontroli, a oprócz trzech wcześniej wykrytych przypadków ujawniono 4 kolejne, w pojazdach tego samego przedsiębiorcy.

W nocy 17/18 listopada inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania ukierunkowane na wykrywanie manipulacji na urządzeniach rejestrujących czas pracy kierowców. Tym razem czynności prowadzono przy udziale funkcjonariuszy z KWP we Wrocławiu wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Skontrolowano 4 pojazdy, ujawniono cztery przypadki manipulacji.

W wyniku kontroli dynamicznych na drogach krajowych nr 5, 30, S3, A4, na terenie Dolnego Śląska zatrzymano cztery, 40 tonowe zestawy pojazdów przemieszczające się w stronę Zgorzelca. Efekty kontroli mogłyby wydawać się mało imponujące, gdyby nie to, że cztery zatrzymane pojazdy należały to tego samego przewoźnik, u którego w trzech wcześniej zatrzymanych wykryto już zmanipulowane tachografy cyfrowe. Nadmienić należy, że każdy z nich został zatrzymany, na innej drodze. Jak się okazało taka były taktyka uniknięcia kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego. Oprócz tego każdy z pojazdów przez początkową część trasy miał obstawę dwóch innych samochodów osobowych.

KOLEJNE MANIPULACJE W POJAZDACH TEJ SAMEJ FIRMY
KOLEJNE MANIPULACJE W POJAZDACH TEJ SAMEJ FIRMY
KOLEJNE MANIPULACJE W POJAZDACH TEJ SAMEJ FIRMY

Po zatrzymaniu i doprowadzeniu pojazdów do bezpiecznego miejsca postoju sporządzono wydruki z tachografów cyfrowych. W jednym przypadku stwierdzono, ze kierowca jechał na karcie teścia przedsiębiorcy. Na pozostałych, tym razem, kierowcy bezpośrednio przed zatrzymaniem rejestrowali właściwie swoje aktywności pracy. Jednak dokładna analiza dostępnych dokumentów, danych z kart wszystkich kierowców i pamięci urządzeń rejestrujących zainstalowanych w 4 zatrzymanych pojazdach wykazała, iż kierowcy w okresie wcześniejszym, objętym kontrolą, stosowali „wyłączniki tachografów”, umożliwiające rejestracje odpoczynków podczas jazdy. Kontrola zainstalowanych w dwóch pojazdach najnowszych modeli tachografów wykazała, iż zmieniono ich oprogramowanie. Badania przeprowadzano, przy użyciu najnowszego sprzętu zakupionego przez GITD, w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

KOLEJNE MANIPULACJE W POJAZDACH TEJ SAMEJ FIRMY
KOLEJNE MANIPULACJE W POJAZDACH TEJ SAMEJ FIRMY

Odpowiednia kombinacja przycisków urządzenia rejestrującego umożliwiała rejestrowanie odpoczynku kierowcy podczas jazdy. Zarówno te, jak i 2 kolejne tachografy zatrzymali funkcjonariusze z KWP we Wrocławiu do dalszego postępowania w związku z możliwością popełnienia przestępstwa z art. 306a i 315 Kodeksu Karnego.

Ujawnione działania kierowców sprowadzały się do możliwości wydłużenia jazdy dziennej ponad dopuszczalne normy, bez rejestracji jakichkolwiek naruszeń. Skutkiem takich zachowań jest przemęczenie, a tym samym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto 4 postępowania administracyjne wobec przedsiębiorcy. Na jednego kierowcę nałożono mandaty karne, a wobec kolejnych, którzy odmówili przyjęcia mandatów, zostaną skierowane wnioski do sądu o ich ukaranie.


2019-11-18

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-11-18 08:14:14

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu