Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIESPRAWNE AUTOBUSY KOMUNIKACJI REGULARNEJ

NIESPRAWNE AUTOBUSY KOMUNIKACJI REGULARNEJ
Dwa z trzech skontrolowanych autobusów regularnej komunikacji obsługującej pasażerów na terenie powiatu wołowskiego nie nadawała się do jazdy. Poważne usterki techniczne związane z układem hamulcowym,  wyciekiem płynów eksploatacyjnych, wielokrotnym przekroczeniem dopuszczalnej normy zadymienia spalin czy niesprawnym oświetleniem to przyczyny zatrzymania 2 dowodów kontrolowanych autobusów.

21 listopada, dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego skontrolowali autobusy, którymi realizowane są regularne przewozy osób na terenie powiatu wołowskiego.

NIESPRAWNE AUTOBUSY KOMUNIKACJI REGULARNEJ
Inspektorzy skontrolowali 3 autobusy z czego w dwóch przypadkach zatrzymali dowody rejestracyjne i wydali zakaz wykonywania dalszych przewozów z powodu stwierdzenia poważnych usterek technicznych.

Na kierowców za prowadzenie pojazdów niesprawnych technicznie, zostały nałożone 2 mandaty karne.

NIESPRAWNE AUTOBUSY KOMUNIKACJI REGULARNEJ
Ujawniane usterki dotyczyły  układu hamulcowego w tym różnicy w sile hamowania na jednej osi pojazdu, przetartych przewodów hamulcowych, wycieków płynów eksploatacyjnych, przekroczenia normy zadymienia spalin oraz niesprawnego oświetlenia.

Dbając o bezpieczeństwo pasażerów korzystających z autobusów regularnej komunikacji, Dolnośląska Inspekcja Transportu będzie kontynuowała kontrole we wskazanym zakresie.


2019-11-21

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-11-21 14:16:33

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu