Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„PRZECIĄŻONY” BEZ WAŻNEGO PRAWA JAZDY

Bez badań psychologicznych i lekarskich przeładowanym pojazdem jeden z lokalnych przewoźników wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy. Za przeładowanie odpowie również załadowca. 

„PRZECIĄŻONY” BEZ WAŻNEGO PRAWA JAZDY
26 listopada 2019 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu jadąc na punkt kontrolny zatrzymali, na ul. Wołowskiej we Wrocławiu, do kontroli pojazd marki Jelcz o dopuszczalnej masie całkowitej 152000 kg, którym lokalny przedsiębiorca przewoził 4 mery sześcienne półsuchego betonu.

Uwagę inspektorów zwróciła ilość przewożonego ładunku.

W toku kontroli stwierdzono, że badania lekarskie i psychologiczne uprawniające kierowcę do wykonywania przewozów drogowych wygasły 11.02.2018 r.

Weryfikacja danych w rejestrze CEPIK wykazała brak uprawnień kierującego kategorii C z uwagi na brak aktualnych badań. 

Ważenie pojazdu wykazało przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 0,8 tony.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, na kierującego nałożono mandat karny.

Wobec przewoźnika drogowego i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne.

W toku kontroli ustalono, że pojazd po załadowaniu a przed wyjazdem z betoniarni nie został przeważony wobec powyższego postępowanie wyjaśniające zagrożone nałożeniem kary wszczęto również wobec załadowcy.

„PRZECIĄŻONY” BEZ WAŻNEGO PRAWA JAZDY
„PRZECIĄŻONY” BEZ WAŻNEGO PRAWA JAZDY
„PRZECIĄŻONY” BEZ WAŻNEGO PRAWA JAZDY
„PRZECIĄŻONY” BEZ WAŻNEGO PRAWA JAZDY
„PRZECIĄŻONY” BEZ WAŻNEGO PRAWA JAZDY


2019-11-26

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-11-26 15:10:08

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu