Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


SERIA NARUSZEŃ

SERIA NARUSZEŃ
Wjechał pod zakaz i zanieczyszczał drogę ściekami, wykonując przewozy drogowe bez uprawnień, niesprawnym i niedopuszczanym do ruchu pojazdem, nieposiadającym aktualnych badań technicznych.

9 grudnia inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego reagując na wniosek mieszkańców podwrocławskiego Romnowa zatrzymali pojazdy ciężarowe, których kierujący nie zastosowali się do ograniczeń tonażowych obowiązujących na drodze wojewódzkiej nr 362.

SERIA NARUSZEŃ
Po zatrzymaniu  jednego z pojazdów, którym przewożono 8 metrów sześciennych nieczystości ciekłych w ramach niezarobkowego przewozu drogowego okazało się, że przez nieszczelny zawór spustowy ścieki wydostają się na jezdnię.

Jak się później okazało nie tylko ładunek, ale także wyciekający z pojazdu olej zanieczyszczał jezdnię.

SERIA NARUSZEŃ
Inspektorzy przeprowadzili szczegółową kontrolę stanu technicznego. Stwierdzili szereg dodatkowych usterek takich jak:

- niesprawny sygnał dźwiękowy,
- uszkodzone lustro zewnętrzne,
- niesprawne oświetlenie.

SERIA NARUSZEŃ
Kontrolujący dokonali weryfikacji danych w rejestrze CEPIK i ustalili, że kierujący porusza się pojazdem niedopuszczonym do ruchu ponieważ dowód rejestracyjny został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji pół roku wcześniej. Inspektorzy ustalili również, iż pojazd nie posiada ważnego badania technicznego.

Kontrolowany nie okazał, także inspektorom zaświadczenia uprawniającego do wykonywania niezarobkowych przewozów drogowych. Oświadczył, że dokumentów takich jak zaświadczenie czy licencja nigdy nie uzyskał gdyż nie wiedział, że ma taki obowiązek.

SERIA NARUSZEŃ
Kierujący nie okazał również żadnego dokumentu związane z przewożonym ładunkiem.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości przepisów ruchu drogowego na kierującego nałożono w sumie 4 mandaty karne. Dodatkowo w związku z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne.

Kierującemu polecono niezwłoczne uszczelnienie wycieków i zakazano dalszej jazdy z uwagi na brak dopuszczenia pojazdu do ruchu.


2019-12-10

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-12-10 11:18:47

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu