Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU

NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU
Niesprawny autobus komunikacji gminnej, którym dowożone były dzieci do szkół w podwrocławskich Kątach Wrocławskich, wyeliminowany z ruchu przez Inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU
17 grudnia 2019 r. w godzinach porannych dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego, zatrzymali do kontroli autobus, którym jeden z lokalnych przewoźników realizował dowozy dzieci do szkół w podwrocławskich Kątach Wrocławskich. Powyższe działania zainicjował wniosek o kontrolę rodziców, zaniepokojonych stanem technicznym autobusu.

NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU
W trakcie wstępnej kontroli stwierdzono usterkę niebezpieczną - zużyte ogumienie na pierwszej osi pojazdu i wycieki płynów eksploatacyjnych. Kontrola przestrzeni pasażerskiej wykazała uszkodzenie jednego z psów bezpieczeństwa i brak rozmieszczenie w niej młotków służących do udrażniania wyjść awaryjnych.

Wszystkie młotki zostały umieszczone za miejscem do siedzenia dla kierowcy.

NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU
W wyniku kontroli pojazd został skierowany na pobliską Okręgową Stację Kontroli Pojazdów gdzie stwierdzono dodatkowo luzy w obrębie zwrotnicy.

NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU
Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowe oznakowanie pojazdu, którym wykonywano regularny przewóz osób.

Pojazd został oznakowany jedynie z przodu numerem linii.

NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU
Wobec powyższego stanu faktycznego, inspektorzy zatrzymali pozwolenie czasowe kontrolowanego pojazdu. Wydali zakaz dalszej jazdy do czasu wymiany ogumienia i usunięcia wycieku.

NIESPRAWNY TECHNICZNIE AUTOBUS WOŻĄCY DZIECI DO SZKOŁY WYELIMINOWANY Z RUCHU
Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary pieniężnej.


2019-12-17

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-12-17 14:25:25

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu