Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


TRANSPORT ODPADÓW POD SPOŁECZNĄ KONTROLĄ ZE WSPARCIEM ITD

TRANSPORT ODPADÓW POD SPOŁECZNĄ KONTROLĄ ZE WSPARCIEM ITD
W godzinach popołudniowych  16 grudnia  2019 r. w Kłodzku inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD, przeprowadzili kontrolę pojazdu przewożącego odpady parafiny oraz podobnych substancji, przewożonych przez przewoźnika z Gminy Kobierzyce.

TRANSPORT ODPADÓW POD SPOŁECZNĄ KONTROLĄ ZE WSPARCIEM ITD
Pojazd został poddany kontroli po tym, jak jego kierowca nie był w stanie wyładować odpadów przy użyciu samowyładowczej naczepy i podczas próby wyładunku pojazd ugrzązł w podmokłym terenie. Widząc całą sytuację mieszkańcy okolicznych budynków, w tym jeden z radnych Powiatu Kłodzkiego , zaalarmowali inspektów ITD a jednocześnie zorganizowali się aby wyciągnąć pojazd z grzęzawiska i uniemożliwić wyładunek podejrzanego ładunku.

TRANSPORT ODPADÓW POD SPOŁECZNĄ KONTROLĄ ZE WSPARCIEM ITD
Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego wykazała m. in., iż kierowca nie posiada uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C+E. Ponadto kierowca nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających pochodzenie ładunku oraz uprawnienia przedsiębiorcy do wykonywania przewozu drogowego, a sam transport odpadów odbywał się z naruszeniem szeregu obowiązków (m. in. pojazd nie był właściwie oznakowany).

TRANSPORT ODPADÓW POD SPOŁECZNĄ KONTROLĄ ZE WSPARCIEM ITD
Wobec stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, w oparciu o nowe instrumenty prawne wydana została dyspozycja usunięcia pojazdu na wyznaczone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego najbliższe miejsce wskazane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniającego warunki magazynowania odpadów, gdzie pojazd zostało dodatkowo poddany ważeniu, które wykazało, iż znajduje się na nim kilkanaście ton odpadów zapakowanych w worki foliowe, w stanie sypkim oraz w postaci stałych kawałków (elementów).

TRANSPORT ODPADÓW POD SPOŁECZNĄ KONTROLĄ ZE WSPARCIEM ITD
O sprawie powiadomione zostały właściwe organy w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu, który będzie prowadził dalsze czynności w sprawie ustalenia pochodzenia odpadów oraz ich ewentualnej utylizacji lub innej formy zagospodarowania.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego rozpocznie postępowanie w sprawie nałożenia wobec przewoźnika administracyjnej kary pieniężnej. Kierowca usłyszał zarzuty w sprawie popełnionych wykroczeń, co będzie skutkowało skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Na uwagę zasługuje czujna postawa mieszkańców oraz radnego powiatowego, którzy dostrzegli proceder na parceli gruntowej z wyrobiskiem po byłej cegielni.

W oparciu o obowiązujące przepisy do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m. in. kontrola przewozu  odpadów, co realizowane jest konsekwentnie od wielu lat. Obowiązujące na terenie Polski oraz UE obostrzenia w transporcie odpadów mają przeciwdziałać nielegalnemu oraz niekontrolowanemu ich napływowi zarówno na teren UE z zewnątrz jak i na teren poszczególnych państw.

W kończącym się 2019 roku wyżej opisane czynności były już kolejnymi interwencjami podjętymi przez Inspekcję Transportu Drogowego, w sprawie przewożenia odpadów na terenie województwa dolnośląskiego. 

Opracował

Inspektor ITD Wiesław Ziemianek

Kierownik oddziału w Kłodzku

 


2019-12-17

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-12-17 14:42:51

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu