Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK

Niesprawny technicznie i drastycznie przeładowany pojazd na wadze inspektorów z Dolnego Śląska.

DRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK
15 stycznia 2020 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających się po drogach Wrocławia.

DRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK
Inspektorzy Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się nieoznakowanym radiowozem w rejonie ul. Granicznej, około godziny 9-tej zauważyli niestatecznie zachowujący się na drodze pojazd dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Po zatrzymaniu inspektorzy skierowali pojazd na punkt do ważenia.

DRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK
Pojazd poddany został ważeniu przy użyciu wag samochodowych. Wynik były zatrważający. Rzeczywista masa pojazdu wyniosła aż 8400 kg biorąc pod uwagę, że pojazd miał w dowodzie rejestracyjnym określoną masę całkowitą – 3500 kg, a dopuszczalną ładowność – 390 kg.

DRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK
Inspektorzy stwierdzili również obfity wyciek płynu z układu chłodzenia oraz niepewne mocowanie lustra pojazdu.

Przewożony ładunek nie był w żaden sposób zabezpieczony przed zmianą położenia.

DRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK
Inspektorzy Transportu Drogowego wydali kierowcy polecenie doprowadzenia pojazdu do stanu normatywnego, zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a za stwierdzone wykroczenia na kierującego nałożyli kilka mandatów karnych.
DRASTYCZNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK


2020-01-15

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-01-15 10:51:25

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.