Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Zadania i rola Inspekcji Transportu Drogowego na Dolnym Śląsku, skuteczność działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w 2019 roku, zamierzenia kontrolne na 2020 rok, nowe manipulacje na tachografach – walka z nieuczciwą konkurencją jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa, działania prewencyjne, podnoszenie świadomości o bezpieczeństwie w ruchu drogowym to główne tematy, jakie zostały poruszone podczas konferencji zorganizowanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W konferencji, która odbyła się 17 stycznia br. udział wzięli Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Minister Łukasz Bryła Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Dariusz Przybytniowski, Zastępca Starosty Powiatu Wrocławskiego Pan Kamil Kasila, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Pan Dariusz Wesołowski, Komendant Miejski Policji Pan Maciej Januszkiewicz, Naczelnik Izby Skarbowej Pan Jarosław Czerniak, Zastępca Komendanta Straży Granicznej Pan Andrzej Domalewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej Pan Andrzej Brzoza, Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego, Przedstawiciele Dolnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dolny Śląsk, Polskiej Unii Transportu, Stowarzyszeń Taksówkarskich, inspektorzy i pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. 

PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Konferencja rozpoczęła się przywitaniem przez Zastępcę Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Łukasza Bryłę zaproszonych gości i przedstawieniem ważnej roli Inspekcji Transportu Drogowego na rynku transportowym. Minister wyróżnił efektywną i skuteczną pracę dolnośląskich inspektorów transportu drogowego.

PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W trakcie konferencji Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nakreślił zadania i rolę Inspekcji Transportu Drogowego na Dolnym Śląsku, Naczelnik Wydziału Inspekcji Pan Daniel Woźniak przedstawił wyniki działalności inspektorów, wskazując na skuteczność działania Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego w 2019 roku. Kierownik legnickiego oddziału Wydziału Inspekcji Pan Dariusz Filipów poruszył istotne zagadnienia związane z najnowszymi manipulacjami na tachografach wskazując na konieczność ich eliminowania w walce o uczciwą konkurencję i wzrost bezpieczeństwa drogowego. Zastępca Wydziału Inspekcji Pan Mariusz Kaczmarz przedstawił zaangażowanie inspektorów w projekty dotyczące działań prewencyjnych i edukacyjnych jako czynnik mający realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa .

PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Po wystąpieniu prelegentów, zaproszeni Goście wzięli udział w dyskusji podczas, której poruszyli zagadnienia dotyczące problemów z przestrzeganiem przez kierowców czasu pracy, manipulacji na tachografach i odpowiedzialności karnej związanej z oszustwami na tachografach, uczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z pojazdami do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, które są przeładowane. Uczestnicy konferencji poruszyli również kwestie wymogów licencjonowania pojazdów poniżej 3,5 t dmc i zwiększenia sankcji za przeładowania takich pojazdów.

PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Elementem dyskusji był również problem autostrady A4 na odcinku od Wrocławia do Legnicy i wprowadzenie na tym odcinku pomiaru prędkości, mierzenia odległości między pojazdami oraz przestrzegania zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Dyskusja dotyczyła także zagadnień związanych z kontrolą szarej strefy w przewozach osób w świetle obowiązujących przepisów ustawy o transporcie drogowym.

PODSUMOWANIE PRACY DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Konferencję podsumował Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Łukasz Bryła, zapewniając o dalszym rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego, szczególnie w obszarze wykorzystania najnowszych narzędzi kontrolnych. Minister odniósł się do problemu związanego z przestrzeganiem czasu pracy kierowców i manipulacji w tachografach, zapewniając o dalszych wnikliwych kontrolach w tym zakresie. Zwrócił uwagę na sankcje związanych z utratą dobrej reputacji i podkreślił konieczność pojawienia się w tym zakresie  zmian w odpowiedzialności karnej.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Dariusz Przybytniowski zakończył konferencję, dziękując wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział w panelu dyskusyjnym.


2020-01-17

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-01-17 13:51:41

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.