Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
14.02.2020 inspektorzy z WITD Wrocławia oddział w Kłodzku, na drodze krajowej nr 33 zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, którymi przewożone były towary niebezpieczne. Już po pierwszych oględzinach samochodu najbardziej niebezpiecznym okazał się być on sam gdyż z silnika na drogę praktycznie wylewał się olej. Jak wykazały szczegółowe oględziny podwozia i jednostki napędowej, w wyniku uszkodzenia uszczelniacza wału korbowego, olej wyciekał z silnika w dużych ilościach a sytuacja ta trwała od bardzo dawna – na co wskazywało obfite zabrudzenie silnika i całego podwozia pojazdu.

Dociekliwość kontrolującego inspektora pozwoliła ujawnić jeszcze kolejny grzech przewoźnika, który co prawda dolewał do silnika regularnie ubywającego na jezdnię oleju ale już płynu AdBlue do układu oczyszczania spalin nie dolewa. Kontrola wykazała bowiem, że w pojeździe ukryte jest urządzenie emulujące pracę sprawnego układu SCR pomimo tego, że sam układ był uszkodzony i nie działał. Tym samym użytkowany na trasach międzynarodowych pojazd zatruwał zarówno jezdnię jak i powietrze którym oddychamy.

Dołożywszy to tej listy nieprawidłowości kilkanaście naruszeń w zakresie czasu pracy kierowcy kontrolujący inspektor nakazał wycofanie niesprawnego pojazdu z ruchu drogowego i wszczął wobec przewoźnika postępowanie wyjaśniające. Zapewne bardziej dotkliwe może być dla właściciela pojazdu doprowadzenie go do pełnej sprawności gdyż ujawnione urządzenie zostało z pojazdu wymontowane i zatrzymane jako dowód w sprawie.

ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO


2020-02-17

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-02-17 11:30:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu