Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWSPÓLNE DZIAŁANIA W OBRONIE WROCŁAWSKICH MOSTÓW I DRÓG

Strona Główna  >>  Działania

1WSPÓLNE DZIAŁANIA W OBRONIE WROCŁAWSKICH MOSTÓW I DRÓG  - powiększ
28 kwietnia 2020roku około godziny 2:00  w miejscowości   Wrocław, ul. Drobnera w wyniku wspólnych działań Wrocławskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, GDDKiA Oddział Wrocław oraz ZDIUM Wrocław, został zatrzymany do kontroli 4 osiowy ciągnik siodłowy Volvo z 9 osiową naczepą.

Przedsiębiorca na dzisiejszy przejazd, pojazdem nienormatywnym, na trasie Wrocław ul. Kurkowa - Długołęka ul. Wiejska, posiadał zezwolenie kategorii VII.

W trakcie kontroli Inspektorzy Transportu Drogowego stwierdzili, że  wskazane w zezwoleniu nie odpowiadały zmierzonym podczas kontroli naciskom na osie i masie całkowitej.

Zgodnie z okazanym zezwoleniem masa całkowita z ładunkiem nie powinna przekraczać 155,29 tony, a zespół pojazdów powinien być wyposażony w 17 osi.

Tymczasem łączna masa całkowita pojazdu z ładunkiem po odjęciu błędów ważenia wyniosła 168,8 t. Kontrolowany zespół pojazdów posiadał tylko 13osi. W skutek zastosowania wózków o zbyt małej liczbie osi, w większości nich nacisk przekraczał 13 ton znacznie przekraczając dopuszczalne normy. Należy przy tym podkreślić, że przejazd pojazdem o tak dużej masie przy mniejszej ilość osi w bardzo dużym stopniu ma wpływ na degradację dróg a w ręcz w tym przypadku mogło dojść do poważnych uszkodzeń obiektów inżynieryjnych tj. mostów i wiaduktów będących na trasie pojazdu.

Dzisiejsze ustalenia potwierdziły informację uzyskane z GDDKiA Oddział Wrocław, że przewoźnik po uzyskaniu odmowy udzielenia zezwolenia, będzie próbował je uzyskać wprowadzając Zarząd Dróg Miejskich we Wrocławiu w błąd co do faktycznej masy rzeczywistej oraz wykorzystywanych pojazdów do tego przewozu.

Po kontroli nakazano powrót do miejsca załadunku a na przewoźnika zostaną nałożone konsekwencję z ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Dzisiejsza akcja potwierdziła bardzo dobrą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z Policją oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz ZDIUM Wrocław.

2WSPÓLNE DZIAŁANIA W OBRONIE WROCŁAWSKICH MOSTÓW I DRÓG  - powiększ
3WSPÓLNE DZIAŁANIA W OBRONIE WROCŁAWSKICH MOSTÓW I DRÓG - powiększ
4WSPÓLNE DZIAŁANIA W OBRONIE WROCŁAWSKICH MOSTÓW I DRÓG  - powiększ
5WSPÓLNE DZIAŁANIA W OBRONIE WROCŁAWSKICH MOSTÓW I DRÓG - powiększ

 

 


2020-04-28

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-04-28 11:59:15

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.