Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipRECYDYWISTA TRANSPORTOWY PONOWNIE CHCIAŁ PRZEWIEŹĆ ŁADUNEK PONADGABARYTOWY NIEZGODNIE Z PRZPISAMI

RECYDYWISTA TRANSPORTOWY PONOWNIE CHCIAŁ PRZEWIEŹĆ ŁADUNEK PONADGABARYTOWY NIEZGODNIE Z PRZPISAMI
Mimo wcześniejszej kontroli, jej ustaleń, stwierdzonych naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie normatywności pojazdu i wydanego zakazu dalszej jazdy, przewoźnik nie zastosował się do poleceń wydanych przez dolnośląski inspektorów transportu drogowego i postanowił kontynuować przewóz ładunku ponadgabarytowego bez stosownego zezwolenia.

29 kwietnia br. około godziny 8:00 we Wrocławiu na ul. Wyszyńskiego, inspektorzy transportu drogowego po ponownym zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Policji 4-osiowego ciągnika siodłowego wraz z 9-osiową naczepą, dokonali powtórnej kontroli z użyciem przenośnych wag do pomiaru masy i nacisków na oś pojazdu członowego.

RECYDYWISTA TRANSPORTOWY PONOWNIE CHCIAŁ PRZEWIEŹĆ ŁADUNEK PONADGABARYTOWY NIEZGODNIE Z PRZPISAMI
Przewoźnik mimo wcześniejszej kontroli, która miała miejsce w nocy 28 kwietnia we Wrocław na ul. Drobnera, podczas której inspektorzy stwierdzili, że wskazane w zezwoleniu parametry nie odpowiadały zmierzonym podczas kontroli naciskom na osie i masie całkowitej, mimo wydanego zakazu jazdy z ładunkiem i wydanego polecenia powrotu do nadawcy towaru, postanowił pod osłoną nocy kolejnego dnia tj. 29 kwietnia kontynuować przewóz ładunku ponadgabarytowego tym samym pojazdem naruszając tym samym ponownie przepisy ruchu drogowego.

Podczas pierwszej kontroli, która odbyła się 28 kwietnia, inspektorzy transportu drogowego ustalili, że zgodnie z okazanym zezwoleniem kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego, masa całkowita z ładunkiem nie powinna przekraczać 155,29 tony, a zespół pojazdów powinien być wyposażony w 17 osi.

Tym czasem łączna masa całkowita pojazdu z ładunkiem po odjęciu błędów ważenia ustalona podczas kontroli 28 kwietnia wyniosła 168,8 t. Kontrolowany zespół pojazdów posiadał tylko 13 osi. W skutek zastosowania wózków o zbyt małej liczbie osi, w większości z nich nacisk wynosił 13 ton tym samym znacznie przekraczając dopuszczalne normy.

29 kwietnia br. po ponowny zatrzymaniu pojazdu, którym przewoźnik mimo wydanych poleceń co do zakazu dalszego przewozu ładunku, kontynuował przewóz, inspektorzy transportu drogowego dokonali powtórnej kontroli wskazanego pojazdu członowego.

Kolejna kontrola z użyciem wag do pomiarów statycznych wskazała, że przewoźnik nie dokonał żadnych zmian w zakresie zmniejszenia nacisku na poszczególne osie np. poprzez zastosowanie naczepy o większej liczbie osi, a także nie uzyskał innego zezwolenia na przejazd pojazdem, którym dokonywał również wcześniejszego przewozu. Inspektorzy ustalili, że masa całkowita pojazdu wraz z ładunkiem wynosi 168,3 t.

Przewoźnik z premedytacją nie brał pod uwagę tego, że przejazd pojazdem o tak dużej masie przy mniejszej ilość osi w bardzo dużym stopniu ma wpływ na degradację dróg, a w ręcz w tym przypadku mogło dojść do poważnych uszkodzeń obiektów inżynieryjnych tj. mostów i wiaduktów będących na trasie pojazdu.

Dzisiejsza kontrola potwierdziła niestety, że przewoźnik mimo wydanych wcześniej przez kontrolujących poleceń nie zważał na możliwość wystąpienia poważnego zagrożenia w ruchu drogowym i za wszelką cenę naruszając ponownie przepisy postanowił kontynuować przewóz ładunku bez stosownego zezwolenia.

Po kontroli pojazd pod eskortą Policji zostanie zawrócony do nadawcy ładunku.


2020-04-29

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-04-29 14:39:00

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.