Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDWANAŚCIE LAT JEŹDZIŁ CIĘŻARÓWKĄ BEZ UPRAWNIEŃ

DWANAŚCIE LAT JEŹDZIŁ CIĘŻARÓWKĄ BEZ UPRAWNIEŃ
Złamanie zakazu tonażowego było powodem zatrzymania do kontroli zestawu ciężarowego. W trakcie sprawdzania wymaganych dokumentów inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ustalili, że kierujący zespołem pojazdów nigdy nie posiadał prawa jazdy kat. C i E. Mężczyzna przyznał, że nauczył go kierować ciężarówką ojciec i jeździł takimi pojazdami nawet w dalekie trasy

We wtorek (28 kwietnia) na jednej z dróg powiatu legnickiego oznakowany patrol ITD zatrzymał ciągnik siodłowy z naczepą. Powodem tej kontroli było niezastosowanie się przez kierującego do znaku B-18. 40-tonowy zestaw wjechał na drogę, na której obowiązuje ograniczenie rzeczywistej masy pojazdu do 10 ton.

Kierowca nie okazał inspektorom prawa jazdy. Jego zdaniem dokument ten nie jest wymagany przy kontroli drogowej. Po zweryfikowaniu danych mężczyzny w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców okazało się, że posiada wyłącznie prawo jazdy kat. B. Kierujący przyznał, że nigdy nie miał prawa jazdy kat. C + E. Twierdził, że kierowania ciągnikiem siodłowym z naczepą nauczył się w wieku 16 lat od ojca, zawodowego kierowcy. Od tego czasu, czyli przez dwanaście lat, prowadził takie pojazdy po drogach publicznych.

W dniu zatrzymania do kontroli przez ITD wykonywał przewóz zlecony mu przez właściciela ciężarówki, który prowadzi gospodarstwo ogrodnicze. Zlecający ten przewóz drogowy nie sprawdził czy kierowca posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia takiego zestawu oraz czy ma ważne badania i szkolenie. W tej sytuacji kierowcę ukarano mandatami na kwotę 850 złotych. Znacznie większe konsekwencje finansowe grożą przewoźnikowi. Wobec niego wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.

 2020-04-30

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-04-30 09:08:04

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.