Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipJECHAŁ „ZŁOMEM” NA ZŁOM.

Strona Główna  >>  Działania

1JECHAŁ „ZŁOMEM” NA ZŁOM. - powiększ
Jechał ulicami Strzelina bez uprawnień, nieubezpieczonym pojazdem w fatalnym stanie technicznym na złom. Został zatrzymany przez Inspektorów Transportu Drogowego z WITD Wrocław poruszających się nieznakowanym radiowozem.

W dniu 19 czerwca 2020 roku Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego realizując działania na terenie Strzelina, zauważyli mocno uszkodzony pojazd osoby, niebezpiecznie poruszający się jedną z głównych ulic miasta. Z pojazdu na drogę wydostawały się płyny eksploatacyjne.

W wyniku błyskawicznej interwencji pojazd został zatrzymany na ul. Mickiewicza w Strzelinie.

Na miejsce kontroli wezwano patrol Policji.

W toku kontroli ustalono, że kierujący poruszał się bez uprawnień, pojazdem nie posiadającym obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponadto Inspektorzy stwierdzili liczne usterki stanu technicznego pojazdu.

Jak się później okazał, pojazd kilka dni wcześniej brał udział w kolizji a młody kierujący postanowił oddać go na złom.

W konsekwencji na kierującego nałożono mandaty karne a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany.

2JECHAŁ „ZŁOMEM” NA ZŁOM.  - powiększ
3JECHAŁ „ZŁOMEM” NA ZŁOM.  - powiększ


2020-06-19

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-06-19 14:47:47

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.