Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PRZEWOZIŁ TOWAR NIEBEZPIECZNY BEZ ZAŚWIADCZENIA ADR

PRZEWOZIŁ TOWAR NIEBEZPIECZNY BEZ ZAŚWIADCZENIA ADR
Kierowca dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych bez wymaganych uprawnień, zatrzymany przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego.

PRZEWOZIŁ TOWAR NIEBEZPIECZNY BEZ ZAŚWIADCZENIA ADR
26 czerwca w godzinach porannych na 156 km autostrady A4 został zatrzymany do kontroli pojazd przewoźnika krajowego, którym wykonywał przewóz prawie 6 ton towarów niebezpiecznych oznaczonych numerem zagrożenia UN 2014 nadtlenek wodoru, roztwór wodny, 5.1 8,II, (E).

Transport drogowy realizowany był w relacji Kędzierzyn-Koźle – Nowa Wieś Wrocławska.

PRZEWOZIŁ TOWAR NIEBEZPIECZNY BEZ ZAŚWIADCZENIA ADR
W wyniku kontroli, inspektorzy stwierdzili, że kierowca nie posiada aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. To, które okazał kierowca utraciło ważność 25 stycznia 2020 roku czyli zanim pojawiły się przepisy wydłużające ważność zaświadczeń w związku z pandemią.

PRZEWOZIŁ TOWAR NIEBEZPIECZNY BEZ ZAŚWIADCZENIA ADR
Ponadto kontrola przestrzeni ładunkowej wykazała brak odpowiedniego zabezpieczenia ładunku przed zmianą położenia.

PRZEWOZIŁ TOWAR NIEBEZPIECZNY BEZ ZAŚWIADCZENIA ADR
Wobec powyższego wydano kierującemu zakaz dalszego wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych do czasu uzyskania wymaganych uprawnień i prawidłowego zabezpieczenia ładunku.

Za brak zabezpieczenia ładunku przed zmianą położenia na kierującego nałożono mandat karny.

Ponadto wobec przewoźnika i załadowcy wszczęto postepowania administracyjne zagrożone nałożeniem kar pieniężnych.


2020-06-26

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-06-26 13:47:56

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu