Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU

PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU
Przewoził na zakazie węgiel niesprawnym pojazdem - nie spodziewał się, że inspektorzy transportu drogowego pracują również w weekendy.
PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU

27 czerwca 2020 r. około godziny 10 został zatrzymany do kontroli pojazd członowy przewoźnika krajowego, którym z Górnego Śląska do Żarowa pod Świdnicą przewożono ładunek blisko 25 ton węgla.

PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU
Pojazdem kierowała osoba jak się później okazało pełniąca jednocześnie funkcję osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Kierujący w toku kontroli oświadczyła, iż nie wiedział o obowiązujących zakazach, a ponadto wyraził zdziwienie, iż inspektorzy pracują również w weekendy. 

PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU
Mając na uwadze charakter przewozu oraz rodzaj przewożonego ładunku inspektorzy stwierdzili wykonywanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Ponadto kontrola wykazał usterkę w układzie EBS oraz ubytki powietrza z układu pneumatycznego pojazdu.

PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU
W wyniku kontroli inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnego pojazdu, a kierującemu wydano zakaz kontynuowania przewozu do czasu ustąpienia ograniczeń w ruchu.

PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU
Za poruszanie się niesprawnym pojazdem kierujący został ukarany mandatem karnym.

Wobec przewoźnika drogowego i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar.


2020-06-29

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-06-29 08:01:25

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu