Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipINSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.

Strona Główna  >>  Działania

1INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ
Niestosowanie się do ograniczeń tonażowych, przekraczanie dozwolonej prędkości to tylko niektóre z naruszeń popełnionych przez kierowców poruszających się drogą powiatową nr 1535D między Dobrzykowicami w Gminie Czernica a Kiełczówkiem w Gminie Długołęka na Dolnym Śląsku.

W dniach 29 i 30 lipca 2020 r. Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole ruchu  pojazdów ciężarowych i osobowych poruszających się droga powiatową nr 1535D.

Do kontroli wykorzystano radiowóz nieoznakowany wyposażony w video-rejestrator.

Działania podjęto na wniosek zaniepokojonej społeczności Dobrzykowic.

Z informacji przekazanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wynikało, że w związku z bardzo dynamicznym rozwojem miejscowości Dobrzykowice i innych okolicznych miejscowości, bardzo mocno zwiększył się ruch pojazdów na drodze powiatowej nr 1535D a kierujący poruszający się ww. odcinkiem nagminnie niestosują się do szeregu przepisów ruchu drogowego.

Przeprowadzone przez Inspektorów kontrole potwierdziły nieprawidłowości opisane we wniosku.

Najbardziej rażącym przykładem nierespektowania przepisów prawa tego dnia okazał się być kierowca 40 tonowego pojazdu ciężarowego, który nie zastosował się do znaku B-20 „stop” a następnie wjechał z nadmierną prędkością na drogę powiatową nr 1535D, niestosując się do graniczenia tonażowego.

Ku zdumieniu Inspektorów prócz przewoźników krajowych na zakazie tonażowym zatrzymano również 40 tonowy pojazd należący przewoźnika hiszpańskiego, którego kierowca postanowił skróci drogę do punktu załadunku w Siechnicach.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych inspektorzy ujawnili prócz wcześniej stwierdzonego  wykroczenia szereg naruszeń czasu pracy.

Ponadto w dniu 30 lipca inspektorzy zatrzymali pojazd ciążowy poruszający się na zakazie, którego kierowca nie posiadał ważnych badań psychologicznych i zdrowotnych potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania przewozów drogowych.

W konsekwencji wobec przewoźników naruszających obwiązujący porządek prawny wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokiej kary. Kierowców ukarano mandatami karny za popełnione wykroczenia. 

2INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ
3INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ
4]
4INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ
5INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ
6INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ
7INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ
8INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ
9INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW DOBRZYKOWIC.  - powiększ


2020-07-30

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-07-30 14:09:33

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.