Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.

Strona Główna  >>  Działania

1KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.   - powiększ
Dwóch kierowców bez uprawnień do wykonywania transportu drogowego zatrzymał patrol motocyklowy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego na drodze powiatowej nr 1535D w podwrocławskich Dobrzykowicach.

Niestosowanie się do ograniczeń tonażowych ustanowionych na drogą powiatowej nr 1535D między Dobrzykowicami w Gminie Czernica a Kiełczówkiem w Gminie Długołęka na Dolnym Śląsku okazał się tylko wierzchołkiem „góry lodowej” stwierdzonych naruszeń przez Dolnośląskich Inspektorów Transportu Drogowego.

31 lipca 2020 r. Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego wobec rozmiaru problemu kontynuowali 3 dzień kontrole ruchu pojazdów na drodze powiatowej nr 1535D.

Tym razem w działaniach wykorzystano patrol motocyklowy. 

Działania podjęto na wniosek zaniepokojonej społeczności Dobrzykowic.

Z informacji przekazanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wynikało, że w związku z bardzo dynamicznym rozwojem miejscowości Dobrzykowice i innych okolicznych miejscowości, bardzo mocno zwiększył się ruch pojazdów na drodze powiatowej nr 1535D a kierujący poruszający się ww. odcinkiem nagminnie niestosują się do szeregu przepisów ruchu drogowego.

Przeprowadzone przez Inspektorów kontrole potwierdziły nieprawidłowości opisane we wniosku.

Najbardziej rażącym przykładem nierespektowania przepisów prawa tego dnia okazał się być kierowca 32 tonowego pojazdu ciężarowego, który nie stosując się do ograniczeń tonażowych kierował ww. pojazdem mimo, iż 2 tygodnie wcześniej stracił prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Wobec powyższego kierującego przekazano wezwanym na miejsce funkcjonariuszom Policji.

Kolejny kontrolowany kierowca, który również nie zastosował się do ograniczeń tonażowych, wykonywał transport drogowy, mimo braku badań psychologicznych, zdrowotnych a nawet kwalifikacji zawodowej. Jak się później okazało ważność ich upłynęła w 2018 roku.  

Pojazd którym się poruszał niefrasobliwy kierowca, pozostawiła również wile do życzenia.

W toku kontroli Inspektorzy stwierdzili poważne ubytki w układzie pneumatycznym pojazdu, usterki oświetlenia i ogumienia. Stwierdzono również brak prawidłowego zabezpieczenia ładunku przed zmianą położenia.  

W konsekwencji wobec przewoźników i zarządzających w transportem naruszających obwiązujący porządek prawny wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokiej kary.

Kierowców ukarano mandatami karny za popełnione wykroczenia. 

Dowód niesprawnego pojazdu zatrzymano.

2KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.   - powiększ
3KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.   - powiększ
4KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.   - powiększ
5KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.   - powiększ
6KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.   - powiększ
7KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.  - powiększ
8KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.   - powiększ
9KIEROWCY BEZ UPRAWNIEŃ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1535D W PODWROCŁAWSKICH DOBRZYKOWICACH.   - powiększ


2020-07-31

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-07-31 14:11:34

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.