Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKIERUJĄCY NIE KIEROWCA

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
Rażąco przekroczył dozwolona prędkość w terenie zbudowanym, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, pojazdem bez badań technicznych posiadającym liczne usterki. Jak się później okazało nigdy nie uzyskał uprawnień do kierowania pojazdami mimo, że w przeszłości był sprawcą analogicznego czynu.

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
25 sierpnia 2020 r. Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole ruchu  pojazdów poruszających się ul. Pocztową w Brzezince Średzkiej.

Do kontroli wykorzystano radiowóz nieoznakowany wyposażony w video-rejestrator.

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
Działania podjęto na wniosek zaniepokojonej społeczności Brzezinki Średzkiej na Dolnym Śląsku.

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
Z informacji przekazanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wynikało, że na wskazanym odcinku drogi kierowcy nagminnie niestosują się do ustanowionego ograniczenia prędkości.

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
Przeprowadzone przez Inspektorów kontrole potwierdziły nieprawidłowości opisane we wniosku.

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
Najbardziej rażącym przykładem nierespektowania przepisów prawa tego dnia okazał się być kierujący pobliskiej miejscowości, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 40 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jak się później okazało kontrowany kierujący nigdy nie uzyskał prawa jazdy, a pojazd którym się poruszał nie posiadał ważnych badań technicznych. W toku kontroli inspektorzy stwierdzili szereg usterek stanu technicznego pojazdu takich jak: zużyte ogumienie, pęknięta szybę czołową czy uszkodzony klosz.

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
Na domiar wszystkiego badanie alkosensorem wykazało, iż kierujący prowadził pojazd po spożyciu alkoholu.

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
Wobec powyższego na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy Policji, którym przekazano nietrzeźwego kierującego.

Szczegółowe badanie kierującego wykonane alkotestem wykazało wyniki dodatnie, wskazujące na zawartość alkoholu 0,36 promila i 0,34 promila w wydychanym powietrzu.

KIERUJĄCY NIE KIEROWCA
W konsekwencji na kierującego nałożono szereg wysokich mandatów karnych, a dowód rejestracyjnych pojazdu zatrzymano.

W związku z prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu skierowano wniosek o ukaranie do sądu.


2020-08-25

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-08-25 13:44:18

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.