Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipOD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE

OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
W dniu 11.09.2020 Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego, podczas działań ukierunkowanych na kontrolę stanu technicznego, zatrzymali.

Samochód ciężarowy marki Renault należący do przewoźnika krajowego. Pojazd został skierowany na szczegółowe badanie techniczne przy użyciu Mobilnej Linii diagnostycznej należącej do WITD we Wrocławiu. W wyniku kontroli technicznej stwierdzono szereg usterek które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jedna z opon zamontowanych na drugiej groziła pewnym wystrzałem, a przedni amortyzator nie był zamocowany do nadwozia.  Stan układu hamulcowego także był krótko mówiąc w nie najlepszym stanie. Lewa strona drugiej osi nie hamowała co widoczne było w różnicy sił hamowania wynoszącej 97%. Ponadto układ był nieszczelny w takim w stopniu iż po każdym hamowaniu kierowca musiał odczekać aby układ ponownie się napełnił.

Po zakończonej kontroli technicznej inspektów nie zdziwiła informacja, iż pojazd od ponad roku nie ma ważnego badania technicznego. W związku z powyższym na kierującego został nałożony mandat karny a na przedsiębiorcę zostało wszczęte postępowanie administracyjne.  Ponadto właściciel pojazdu został zobligowany do usunięcia na własny koszt niesprawnego pojazdu.   

OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE
OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE


2020-09-11

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-09-11 10:11:58

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.