Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipCYKLICZNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB

Strona Główna  >>  Działania

1CYKLICZNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB  - powiększ
Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na kontrole „szarej strefy” w przewozach osób. Dwóch kolejnych, zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt tych kontroli.

29 września br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili na terenie miasta Wrocław, kontrole wymierzone w szarą strefę przewozów osób biorąc pod lupę kierowców, którzy realizują takie usługi przy wykorzystaniu aplikacji do zamawiania przewozu.

W wyniku podjętych czynności wrocławscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali 2 pojazdy, których kierowcy wykonywali nielegalnie zarobkowe przewozy osób.

Przeprowadzone kontrole ujawniły w dwóch  przypadku brak licencji uprawniającej do wykonywania przedmiotowych przewozów.

We wszystkich przypadkach kontrolowani wykonywali przewozy pojazdami poniżej 7 osób łącznie z kierowcą nie spełniając dodatkowych warunków konstrukcyjnych określonych w ustawie o transporcie drogowym.

Wobec wszystkich podmiotów wykonujących przewozy z naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

2CYKLICZNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB  - powiększ
3CYKLICZNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB  - powiększ
4CYKLICZNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB  - powiększ


2020-09-29

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-09-29 12:43:30

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.