Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipRAŻĄCE PRZEKROCZENIE NORM ZADYMIENIA SPALIN

Strona Główna  >>  Działania

1RAŻĄCE PRZEKROCZENIE NORM ZADYMIENIA SPALIN  - powiększ
Poruszał się po drogach Wrocławia niesprawnym pojazdem bez wymaganego badania technicznego.

2RAŻĄCE PRZEKROCZENIE NORM ZADYMIENIA SPALIN  - powiększ
Badanie spalin przeprowadzone przez inspektorów Transportu Drogowego wykazało rażące przekroczenie dopuszczalnego poziomu zadymienia spalin. Wskazanie zamknęło skalę urządzenia pomiarowego.

3RAŻĄCE PRZEKROCZENIE NORM ZADYMIENIA SPALIN  - powiększ
16 października 2020 r. około godziny 06:30 Dolnośląscy inspektorzy Transportu Drogowego jadąc na punkt kontrolny pojazdem nieoznakowanym, zauważyli pojazd za którym ciągnęła się chmura spalin. Zadymienie było tak duże, że utrudniało widoczność innym uczestnikom ruchu drogowego.

4RAŻĄCE PRZEKROCZENIE NORM ZADYMIENIA SPALIN  - powiększ
Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli kierujący oświadczył, że ma świadomość przekroczenia dopuszczalnych norm zadymienia, gdyż dzień wcześniej usterce uległy wtryski pojazdu.

Mimo świadomości stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i środowiska kierujący na polecenie szefa firmy zdecydował się na przejazd przez miasto w celu dojazdu do bazy firmy.

W toku kontroli inspektorzy stwierdzili, iż pojazd, którym poruszał się kierujący nie posiadał ważnych badań technicznych.

Kontrola dokumentacji wykazał szereg nieprawidłowości.

5RAŻĄCE PRZEKROCZENIE NORM ZADYMIENIA SPALIN  - powiększ
Za poruszanie się po drodze publicznej niesprawnym pojazdem, bez ważnego badania technicznego na kierującego nałożono mandat karny. Kolejny został nałożony za uchybienia związane z wymaganą dokumentacją.

Inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy po drodze publicznej do czasu usunięcia stwierdzonej usterki. Dowód pojazdu został zatrzymany.

Wobec powyższego na podmiot wykonujący przewóz inspektorzy wszczęli również postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem wysokiej kary finansowej.


2020-10-16

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-10-16 12:15:32

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.