Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKOLEJNE ZMASOWANE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4

Strona Główna  >>  Działania

1KOLEJNE ZMASOWANE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4  - powiększ
Podstawowym celem prowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w miejscach, w których obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

Prawie wszyscy zatrzymani przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego kierowcy pojazdów ciężarowych  nie stosowali się do znaku B-26.

2KOLEJNE ZMASOWANE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4  - powiększ
21 października inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili ponownie działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 od zjazdu na miejscowość Kostomłoty do zjazdu na Legnicę.

3KOLEJNE ZMASOWANE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4 - powiększ
Działania ukierunkowane były po raz kolejny na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscach gdzie na autostradzie obowiązuje zakaz wyprzedania przez pojazdy ciężarowe.

Inspektorzy typowali i zatrzymywali kierowców pojazdów ciężarowych nie stosujących się do znaku zakazu B-26.

Kontrole były prowadzone w sposób dynamiczno – statyczny z wykorzystaniem pojazdów służbowych, przy pomocy których inspektorzy typowali pojazdy do kontroli i pilotowali je do miejsc kontroli statycznej.

Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali podczas działań 27 pojazdów ciężarowych. Nałożyli łącznie 25 mandatów za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem znaku B-26.

W 2 przypadkach, inspektorzy transportu drogowego wszczęli postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców za naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

4KOLEJNE ZMASOWANE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4  - powiększ
Inspektorzy w trakcie prowadzonych działań dokonali kontroli kolumny pojazdów nienormatywnych. Stwierdzili, iż nie była ona w należyty sposób pilotowana. Ze względu na szerokość pojazdów 3,5 m oraz przejazd w kolumnie, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych, pojazdy powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się na początku i końcu kolumny. Tymczasem pojazdy nienormatywne pilotowane były przez jeden pojazd na końcu kolumny. Dodatkowo pojazd wykonujący pilotowanie nie był właściwie oznaczony i wyposażony. Kierowca pojazdu nie otworzył tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, a tablica nie posiadała informacji o szerokości pilotowanego pojazdu. Ponadto pojazd pilotujący nie był wyposażony w urządzenia nagłaśniające.
5KOLEJNE ZMASOWANE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4  - powiększ

Oba pojazdy nienormatywne do czasu spełnienia warunków pilotażu zostały nie dopuszczone do ruchu. 


2020-10-21

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-10-21 13:35:44

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.