Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKONTROLE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI

Strona Główna  >>  Działania

1KONTROLE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI  - powiększ
Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na kontrole przewozu osób taksówkami. Podczas działań inspektorzy ujawnili przejazd realizowany przy wykorzystaniu aplikacji do zamawiania przewozu niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie o transporcie drogowym, a także  w dwóch kolejnych przypadkach podczas realizacji przewozu osób taksówkami inspektorzy stwierdzili, w jednum - brak wymaganej licencji w pojeździe, a w drugim realizację przewozu osób taksówką nie wpisaną do licencji.

2KONTROLE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI  - powiększ
23 października br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  we Wrocławiu przeprowadzili na terenie miasta Wrocław, kontrole ukierunkowane na przewozy osób taksówkami.

3KONTROLE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI  - powiększ
W wyniku podjętych czynności wrocławscy inspektorzy transportu drogowego w 3 przypadkach stwierdzili wykonywanie przewozu osób niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie o transporcie drogowym. 

4KONTROLE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI  - powiększ
Jeden z nich wykonywany był całkowicie nielegalnie, pojazdem, który nie był oznakowany jak taksówka – bez wymaganej licencji i spełnienia warunków konstrukcyjnych określonych w przepisach. Kierowca tego pojazdu nie posiadał aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, a przewozy realizował korzystając z aplikacji telefonicznej służącej do zamawiania takich usług.

5KONTROLE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI  - powiększ
Kolejne dwa przypadki dotyczyły przewozu taksówkami, lecz jak się okazało również niezgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym. W jednym z nich kierowca nie posiadał przy sobie wymaganej licencji, a w drugim przewóz realizowany był taksówką nie wpisaną do licencji. 

6KONTROLE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI  - powiększ
Wobec wszystkich wykonujących przewozy z naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem kar pieniężnych.


2020-10-23

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-10-23 13:20:31

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.