Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPOJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU

Strona Główna  >>  Działania

1POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ
Niesprawne hamulce, zużyte i uszkodzone opony oraz wiele innych usterek to bilans tylko jednej z kontroli przeprowadzonej przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego.

2POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ
28 października 2020 r. na 14 km drogi wojewódzkiej nr 395 łączącej Wrocław ze Strzelinem, zespół typujący dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przy wykorzystaniu pojazdu nieoznakowanego zatrzymał pojazd ciężarowy, którym krajowy przewoźnik realizował wywóz nakładu ziemi z jednej z pobliskich inwestycji.

3POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU - powiększ
Zatrzymania dokonano w ramach realizacji wniosku o kontrolę, a jego bezpośrednią przyczyną było niezabezpieczenie ładunku sypkiego plandeką.

4POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ
Pojazd w celu sprawdzenia stanu technicznego skierowano na Mobilną Linię Diagnostyczną wcześniej rozłożoną na MOP Karwiny przy 156 km autostrady A4.

5POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ
Kontrola pojazdu ujawniła szereg poważnych usterek stanu technicznego w tym:

- nadmierną różnicę sił hamowania na osiach 2 i 4 wynoszącą odpowiednio 97 % i 71 %

- zupełny brak hamulców na 3 osi,

- zużyte i uszkodzone ogumienie pojazdu,

- różną rzeźbę bieżnika na kołach ostatniej osi,

- uszkodzoną szybę czołową,

- uszkodzone klosze lamp oraz lustro od strony kierowcy,

- niesprawne jedno światło hamowania „stop.”

6POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ
W wyniku kontroli kierujący okazał wcześniej zakupione nowe klosze lamp, których jak oświadczył nie zdążył jeszcze wymienić.

7POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU - powiększ
Wobec powyższego stanu faktycznego pojazd został wykluczony z dalszej jazdy, a dowód rejestracyjny do czasu usunięcia usterek zatrzymany.

8POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ
Na kierującego nałożono mandaty karne, a wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar finansowych.
9POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU - powiększ
,
10POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ
,
11POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ
,
12POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ


2020-10-28

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-10-28 14:13:58

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.