Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipJEDEN PZEWOŹNIK – TRZY WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFU

Strona Główna  >>  Działania

Jednej z najbardziej zawansowanych sposobów manipulacji tachografu wykryli dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego podczas prowadzonych działań na drodze S3. 

23.02.2021 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania na ternie powiatu legnickiego.

W trakcie przejazdu odcinkiem drogi ekspresowej S3 inspektorzy wytypowali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Pojazd został dokładnie skontrolowany na parkingu przy zjeździe na miejscowość Kochlice Wschód.

1JEDEN PZEWOŹNIK – TRZY WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFU  - powiększ

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych zatrzymanego pojazdu i weryfikacji działania tachografu okazało się, że posiadał on nielegalną dodatkową funkcję umożliwiającą rejestrację odpoczynku kierowcy podczas jazdy. Jej celem było umożliwienie kierowcy ukrycia rzeczywistego czasu pracy kierowców i uniknięcie odpowiedzialności z tytułu popełnionych naruszeń. Funkcja ta uruchamiana była specjalną kombinacją przycisków obsługowych tachografu oraz wynikała z niedozwolonej ingerencji w oprogramowania tachografu. Był to jednej z najbardziej zawansowanych sposobów manipulacji urządzeń rejestrujących.

2JEDEN PZEWOŹNIK – TRZY WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFU  - powiększ

Na uwagę zasługuje fakt, iż decyzja o zatrzymaniu pojazdu nie była przypadkowa. W 2017 r., następnie w 2020 r. inspektorzy przeprowadzili kontrole dwóch pojazdów tego samego przewoźnika, które zakończyły się również ujawnieniem niedozwolonych urządzeń wpływających na pracę tachografu.

Były to jednak ingerencje znacznie mniej zaawansowane techniczne, niż ta ujawniona podczas ostatniej kontroli. W trakcie przejazdów tymi pojazdami kierowcy również mogli rejestrować odpoczynek, zamiast rzeczywistej aktywności, którą była jazda.

W związku z ujawnionym naruszeniem, inspektorzy wszczęli wobec przewoźnika postępowanie administracyjne.

Pojazd skierowali do serwisu tachografów celem doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami.

Mając na uwadze możliwość popełnienia przestępstwa inspektorzy sprawę przekazali funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Legnicy.


2021-02-24

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-02-24 14:10:02

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.