Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWÓZ MIĘSA NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWÓZ MIĘSA NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI  - powiększ
Pojazdem należącym do czeskiego przewoźnika, kierowca wiózł ładunek świeżego mięsa z Polski do Czech naczepą bez aktualnych badań ATP, w niewłaściwej temperaturze. Pojazd dodatkowo został wyposażony w zaduże zbiorniki paliwa, a kierowca naruszył normy czasu pracy. Zatrzymali go dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego.

2PRZEWÓZ MIĘSA NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI  - powiększ
We wtorek (2 czerwca) dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Cieszyce zatrzymali ciągnik siodłowy wraz z naczepą  należący do czeskiego przewoźnika. Pojazdem przewożony był ładunek ponad 20 ton świeżego mięsa z Polski do Czech.

3PRZEWÓZ MIĘSA NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI - powiększ
W wyniku kontroli, inspektorzy ustalili, że naczepa – chłodnia nie posiada aktualnych badań dopuszczających środek do przewozu artykułów żywnościowych szybkopsujących się (ATP).  Ważność badań skończyła się w październiku 2019 r. Inspektorzy ustalili, że przewoźnik nie dysponuje dokumentem poświadczającym posiadanie aktualnych badań naczepy w zakresie ATP.

Jak się okazało również temperatura w jakiej  mięso miało być przewożone odbiegała od wskazanej w dokumencie przewozowym, bowiem miała wynosić +0,5 stopnia Celsjusza, a w rzeczywistości wynosiła +5 stopni Celsjusza.  

Dalsza kontrola wykazała również, że ciągnik siodłowy wraz z naczepą wyposażony jest w zbiorniki, których pojemność przekracza łącznie dopuszczoną przepisami umowy ADR normę. Łączna pojemność wszystkich zbiorników wyniosła 1545 litrów tj. o 45 litrów więcej niż przewiduje norma.

Kierowca nie posiadał również oryginału wypisu z licencji.

Analiza zapisów tachografu wykazał również, że kierowca skrócił tygodniowy czas odpoczynku oraz pięciokrotne w analizowanym okresie przekroczył czas jazdy ciągłej. 

Inspektorzy skierowali pojazd na parking strzeżony z powodu braku środków pieniężnych na zapłatę wysokiej kaucji. Wobec przewoźnika wszczęli postępowanie administracyjne.

W związku z przewozem ładunku niezgodnie z warunkami temperaturowymi w naczepie bez aktualnych badań ATP sprawą zajęli się również inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej.


2021-06-02

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-02 14:35:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.