Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKOLEJNY DZIEŃ KONTROLI AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

Strona Główna  >>  Działania

1KOLEJNY DZIEŃ KONTROLI AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  - powiększ
Niestety drugiego dnia kontroli autobusów szkolnych, nie wszyscy przewoźnicy z Dolnego Śląska, realizujący przewozy dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych mogą zaliczyć do udanego. Dolnośląscy inspektorzy stwierdzili kolejne uchybienia i usterki techniczne. Niewłaściwy element układu hamulcowego, nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, nieprawidłowe oznakowanie autobusu, przewozy wykonywane niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu to wyniki drugiego dnia kontroli autobusów szkolnych.

2KOLEJNY DZIEŃ KONTROLI AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  - powiększ
Podczas dwóch dni działań prowadzonych 2 i 3 września br. inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, skontrolowali 44 autobusy szkolne. Zatrzymali łącznie 7 dowodów rejestracyjnych. W 4 przypadkach stwierdzone usterki skutkowały wycofaniem autobusów z ruchu. Inspektorzy wszczęli łącznie 7 postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców - w czterech przypadkach za stwierdzone usterki techniczne zagrażające bezpieczeństwu, a w kolejnych dwóch za brak wymaganej dokumentacji oraz wykonywanie przewozów niezgodnie z warunkami zezwolenia. Nałożyli łącznie 10 mandatów karnych na kierujących autobusami szkolnymi.

3KOLEJNY DZIEŃ KONTROLI AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  - powiększ
Podczas drugiego dnia kontroli tj. 3 września w wyniku jednej z kontroli przeprowadzanej w miejscowości Szalejów Górny w powiecie kłodzkim, inspektorzy stwierdzili usterki autobusu zakwalifikowane jako niebezpieczne.

4KOLEJNY DZIEŃ KONTROLI AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  - powiększ
Jak się okazało, zamiast właściwego, zbrojonego przewodu hamulcowego, został on zastąpiony zwykłym przewodem z tworzywa sztucznego w gumowej osnowie. 

5KOLEJNY DZIEŃ KONTROLI AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  - powiększ
Kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu, wycofaniem autobusu z ruchu oraz wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika.

Kolejna kontrola podczas, której inspektorzy stwierdzili usterkę zagrażającą bezpieczeństwu przeprowadzona została w miejscowości Tyniec Mały w powiecie wrocławskim. Inspektorzy stwierdzili poważny wyciek płynów eksploatacyjnych, a także nadmierny luz w układzie kierowniczym autobusu.

W tym przypadku również oprócz zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, inspektorzy wycofali autobus szkolny z ruchu i wszczęli postępowanie wobec przewoźnika.

Tak jak podczas pierwszego dnia kontroli, kierowców poddano badaniom trzeźwości. Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada dalsze kontrole autobusów szkolnych w trakcie trwającego roku szkolnego.  


2021-09-03

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-09-03 15:16:31

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.