Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipAkcja „STOP ODPADOM”

Strona Główna  >>  Działania

1Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
W dniu 8 września 2021r. Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Policją i Strażą Graniczną prowadzili na drogach Dolnego Śląska wzmożone kontrole. W „zainteresowaniu” kontrolujących był przede wszystkim transgraniczny i krajowy przewóz odpadów.

Inspektorzy Transportu Drogowego, już wielokrotnie udowodnili zasadność realizacji kontroli ukierunkowanych na „problemy” wwozu odpadów z innych krajów.

W trakcie akcji skontrolowano 48 pojazdów w tym 29 przewożących odpady.

I tym razem nie obyło się bez „trafień”. Na drodze expressowej nr S3 w okolicy Legnicy Inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd członowy, który  oznaczony był z przodu białą tablicą ODPADY. Kierowca okazał do kontroli kartę przekazania odpadów wygenerowaną w dniu 07.09.2021 r. W trakcie kontroli inspektor powziął uzasadnioną wątpliwość odnośnie prawidłowego sklasyfikowania odpadów. Przewożone odpady wyglądały, jak odpady ze strzępienia zawierające rozdrobnione postrzępione tkaniny, wymieszane z gumą, pianką i tworzywem sztucznym. Pobrana próbka wzbudziła także wątpliwości wśród pracowników WIOŚ i niemal z całkowitą pewnością potwierdzili, że odpady te nie zostały prawidłowo sklasyfikowane. Kierowca nie okazał do kontroli żadnej innej karty przekazania odpadów, jak również żadnego innego dokumentu dotyczącego przewożonego ładunku, który by zawierał prawidłowy kod odpadu.

Przy kontroli na drodze A4 Inspektorzy ujawnili, że kierujący przewoził odpady niebezpieczne w postaci zużytych akumulatorów z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków. Kierujący tym pojazdem obywatel Ukrainy nie posiadał także ważnego i wymaganego świadectwa kierowcy ponadto pojazd, którym był przewożony ładunek nie został zgłoszony do licencji.

Na punkcie kontrolnym Juszczyn przy drodze krajowej nr 94 Inspektorzy zatrzymali do kontroli transport odpadów. W trakcie tej kontroli stwierdzono rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu wraz z odrażającym robactwem oraz nieograniczenie do minimum uciążliwości zapachowej - odpad zanieczyszczający jezdnie wydawał odrażającą woń. W toku kontroli stwierdzono  także wycieki płynów eksploatacyjnych, które stanowi bardzo poważne ryzyko dla środowiska.

W tym samym miejscu przy kontroli innego transportu odpadów Inspektorzy Transportu Drogowego przy współpracy z pracownikami WIOŚ ujawnili, że zadeklarowany w dokumencie przewozowym kod odpadu nie odpowiada stanowi faktycznemu. Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzono naruszenie polegające na wykonywaniu przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów. Ponadto w pojeździe stwierdzono znaczne uszkodzenia szyby czołowej w miejscu w obrębie pracy wycieraczek. Stwierdzone uszkodzenie w znaczny sposób utrudniało widoczność.

Przy każdej kontroli inspektorzy weryfikują stan techniczny pojazdów, który czasem daje wiele do życzenia. W czterech przypadkach inspektorzy ujawnili usterek zakwalifikowane jako niebezpieczne w postaci nadmiernego zużycia tarczy hamulcowych wraz z widocznymi rysami i pęknięciami na powierzchni tarcz, znaczące wycieki płynów eksploatacyjnych. W innym przypadku wykonywany był przejazd pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego.

W przypadku naruszeń zostały wszczęte postępowania administracyjne, kierowcy otrzymali mandaty karne a ze względu na zły stan techniczny zostały zatrzymane dowody rejestracyjne.

2Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
3Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
4Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
5Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
6Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
7Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
8Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
9Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
10Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
11Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
12Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
13Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
14Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
15Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
16Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
17Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
18Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
19Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
20Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ
21Akcja „STOP ODPADOM” - powiększ


2021-09-08

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-09-08 14:24:52

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.