Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipINSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA

Strona Główna  >>  Działania

1INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA  - powiększ
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie zabezpieczenia przewożonego ładunku zakończyło się dla kierujących pojazdami ciężarowymi wysokimi mandatami karnymi.

2INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA  - powiększ
W czwartek (9września), dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili kolejną skuteczną interwencję z wykorzystaniem motocykli na ul. Zachodniej w miejscowości Siechnice.

Kontrole przeprowadzone zostały w związku z wpłynięciem do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, wniosku mieszkańców Siechnic.

Inspektorzy zatrzymali 2 pojazdy, które przewoziły odpady. W obu przypadkach ładunek był nienależycie zabezpieczony.

3INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA  - powiększ
Jeden z pojazdów przewoził nieczystości ciekłe, które wylewały się w trakcie jazdy na jezdnię.

Na kierowcę tego pojazdu, inspektorzy nałożyli mandat za przewożenie ładunku o odrażającej woni bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Inspektorzy zatrzymali również dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu z uwagi na brak tablicy rejestracyjnej i niesprawne światła cofania.

Drugi kierowca został ukarany mandatem karnym za niezabezpieczenie ładunku sypkiego.


2021-09-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-09-09 14:30:13

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.