Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY

Strona Główna  >>  Działania

1PONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY  - powiększ
W dniu 10 września 2021roku w miejscowości Radomierz na drodze krajowej nr 3, Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław oddział w Jeleniej Górze zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy wraz z naczepą wykonujący krajowy zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

W trakcie kontroli drogowej ustalono, że kierowca prowadził kontrolowany pojazd członowy bez zalogowanej karty kierowcy w tachografie. Kierowca nie rejestrował swojego czasu na karcie kierowcy, ponieważ jak sam stwierdził, gdyby jechał na swojej karcie to zabrakłoby jemu czasu na zjazd do domu. Przy okazji należy wspomnieć, że naruszenie to w przyszłości może się przyczynić do zatrzymania kierującemu Prawa Jazdy. Stosowne przepisy procedowane są już w Sejmie RP.

W trakcie analizy danych zapisanych na karcie kierowcy, jak również danych zapisanych w pamięci tachografu, w związku z prowadzeniem pojazdu bez karty kierowcy, stwierdzono, że kierowca przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 10 godzin  i 22 minuty. W niniejszym przypadku dopuszczalnym było prowadzenie przez kierowcę pojazdu w wymiarze 10 godzin. Ponadto analiza danych wykazała, że kierowca zrealizował najdłuższy odpoczynek w wymiarze tylko 2 godzin  i 44 minut.

W trakcie kontroli stanu technicznego pojazdu stwierdzono wycieki płynów eksploatacyjnych powodujące stałe powstawanie kropli, które to stanowią bardzo poważne ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa. Stwierdzono również, że głębokość bieżnika opony osi drugiej  jest niezgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów, tzn. opona miejscami nie posiadała bieżnika.

Zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy i wydano zakaz dalszej jazdy.

W związku z powyższym na kierowca poniósł surową karę a wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowania administracyjne.

Kierowcy wydano polecenie odebrania odpoczynku dobowego przed kontynuowaniem przewozu drogowego.

2PONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY  - powiększ
3PONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY - powiększ
4PONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY  - powiększ
5PONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY - powiększ
6PONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY  - powiększ
7PONAD 100% PRZEKROCZYŁ DOZWOLONY CZAS JAZDY - powiększ


2021-09-10

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-09-10 12:08:00

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.