Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipCHCIAŁ OMINĄĆ WAGĘ ŚRODKIEM JEZDNI

Strona Główna  >>  Działania

1 CHCIAŁ OMINĄĆ WAGĘ ŚRODKIEM JEZDNI   - powiększ
Naruszenie obowiązku ruchu prawostronnego przyczyniło się do zatrzymania i kontroli czeskiego kierowcy ‘dostawczaka”. Jak się później okazało nie było to jedyne przewinienie kontrolowanego.

2 CHCIAŁ OMINĄĆ WAGĘ ŚRODKIEM JEZDNI   - powiększ
16 września (czwartek) inspektor z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, wspólnie z funkcjonariuszem policji, typował do kontroli pojazdy przejeżdżające przez preselekcyjny system ważenia w Jeleniowie k. Kudowy-Zdroju. Jego uwagę zwrócił jadący środkiem drogi dostawczak.

3 CHCIAŁ OMINĄĆ WAGĘ ŚRODKIEM JEZDNI   - powiększ
Kierowca wspomnianego pojazdu chciał w ten sposób ominąć wagę i uniknąć kontroli. Wynik ważenia potwierdził przypuszczenia kontrolującego, że pojazd może być za ciężki – waga pokazała przeszło 4100 kg.

Kontrola ładunku ujawniła, iż pojazdem przewożone są towary niebezpieczne w sztukach przesyłki w ilościach ograniczonych, określonych w przepisie umowy ADR.

4 CHCIAŁ OMINĄĆ WAGĘ ŚRODKIEM JEZDNI   - powiększ
Pomimo ograniczonych wymagań dla tego rodzaju przewozu, kierowca nie posiadał prawidłowo wypełnionego dokumentu przewozowego, jak również wymaganej ilości środka gaśniczego. Dodatkowo przewożone butle z gazem nie były prawidłowo oznakowane, a sam ładunek nie był zabezpieczony.

Kierowca został ukarany mandatami karnymi oraz zakazano mu kontynuowania jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości.


2021-09-16

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-09-16 12:48:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.