Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT

Strona Główna  >>  Działania

1CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
Polski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy w relacji Polska – Holandia pojazdem z niesprawnymi hamulcami oraz  pękniętą ramą. Podróż zakończył na 156 km autostrady A4 gdzie został zatrzymany do kontroli przez inspektorów ITD z Wrocławia prowadzących wspólne działania z inspektorami Transportowego Dozoru Technicznego.

W czwartek 16.09.2021r. funkcjonariusze dolnośląskiej ITD prowadzili wraz z inspektorami TDT wspólne działania ukierunkowane na  kontrole stanu technicznego ciężarówek wyposażonych w urządzenia ciśnieniowe.

W działaniach wykorzystano mobilną linię diagnostyczną.

W ramach współpracy wyeliminowano z ruchu kilka niesprawnych ciężarówek.

Najsłabszy stan techniczny tego dnia okazał się mieć pojazd członowy przewoźnika z Wielkopolski. Wstępna kontrola przeprowadzona przez inspektorów ITD i TDT wykazała pęknięcie szyby czołowej w ciągniku siodłowym oraz usterki oświetlenia i zły stan klosza lampy przedmiotowego pojazdu.

W trakcie dalszych czynności inspekcyjnych stwierdzono pęknięcie ramy w naczepie, brak śruby mocującej zbiornik oraz brak tabliczki znamionowej cysterny. Ponadto okazało się, że umieszczony na pojeździe manometr będących elementami wyposażenia transportowego urządzenia ciśnieniowego jest niesprawny a dźwignie zaworów poddane zostały „niefachowej modyfikacji”.

Jak się później okazało powyższe usterki były tylko wierzchołkiem góry lodowej.  Kontrola układu hamulcowego przeprowadzona na urządzeniu rolkowym mobilnej linii diagnostycznej wykazała rażącą niesprawność hamulca roboczego i postojowego w naczepie. W trakcie badania okazało się, że hamulec na żadnej z 3 oś naczepy nie spełniał norm w zakresie skuteczności hamowania a różnice w jego działaniu dochodziły do 98%.

W trakcie kontroli stwierdzono również, iż przedmiotowa cysterna jest urządzeniem technicznym zakwalifikowanym do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Przedsiębiorca eksploatował cysternę  pomimo braku decyzji dopuszczającej do jej eksploatacji wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny.

Działanie właściciela cysterny ciśnieniowej trwale połączonej z podwoziem drogowym, opróżnianej lub napełnianej ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara stanowiło realne zagrożenie dla życia ludzkiego i środowiska.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny zatrzymano dowody rejestracyjny obydwu pojazdów. Ponadto wydano zakaz poruszania się po drodze publicznej niesprawną naczepą. Kierującego ukarano wysokim mandatem karnym. Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

 

2CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
3CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
4CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
5CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
6CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
7CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
8CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
9CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
10CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ
11CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE POD LUPĄ DOLNOŚLĄSKIEJ ITD I TDT - powiększ


2021-09-17

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-09-17 08:20:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.