Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDZIĘKI AUTOBUSOWI ZASTĘPCZEMU WYCIECZKA SIĘ ODBYŁA

Strona Główna  >>  Działania

1DZIĘKI AUTOBUSOWI ZASTĘPCZEMU WYCIECZKA SIĘ ODBYŁA   - powiększ
Inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego wycofali z ruchu autokar, którym dzieci z jednej z Wrocławskich szkół mieli udać się na wycieczkę do Wielenia.

W dniu 06 października 2021r, na prośbę jednego z nauczycieli, Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław dokonali kontroli autobusu wycieczkowego.

W kontrolowanym pojeździe stwierdzono szereg poważnych usterek technicznych tj.:

- nadmierny ubytek powietrza z pneumatycznego układu hamulcowego,

- wycieki płynów eksploatacyjnych oraz

- nieprawidłowo oznakowane wyjścia awaryjne.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu a kierowcę ukarali mandatem karnym kredytowanym.

Do czasu usunięcia stwierdzonych usterek pojazd został wyłączony z użytkowania. Na miejsce kontroli przewoźnik w szybkim czasie podstawił kolejny pojazd którym dzieci udały się na wyczekiwaną wycieczkę.

2DZIĘKI AUTOBUSOWI ZASTĘPCZEMU WYCIECZKA SIĘ ODBYŁA   - powiększ
3DZIĘKI AUTOBUSOWI ZASTĘPCZEMU WYCIECZKA SIĘ ODBYŁA  - powiększ
4DZIĘKI AUTOBUSOWI ZASTĘPCZEMU WYCIECZKA SIĘ ODBYŁA   - powiększ


2021-10-06

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-10-06 12:13:44

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.