Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipMIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ BEZ ZEZWOLENIA

Strona Główna  >>  Działania

1MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ BEZ ZEZWOLENIA  - powiększ
Na strzeżonym parkingu zakończył się transport części samochodowych z Czech na Ukrainę. Międzynarodowy transport drogowy rzeczy tranzytem przez Polskę wykonywany był bez ważnego zezwolenia.

2MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ BEZ ZEZWOLENIA  - powiększ
6 października (środa) inspektorzy z kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali ukraińskiego kierowcę, który nie zastosował się do znaku zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych oraz znaku zakazu zatrzymywania i postoju.

Po przyjeździe na punkt kontrolny w Jeleniowie k. Kudowy – Zdroju inspektorzy zastali tam ciężarówkę zaparkowaną w miejscu niedozwolonym.

3MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ BEZ ZEZWOLENIA  - powiększ
Po pobraniu dokumentów do kontroli, w tym zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy inspektorzy stwierdzili, że kierowca nie wypełnił zezwolenia na przejazd powrotny mimo, że pojazdem przewożony był ładunek. Początkowo kierowca tłumaczył, iż zapomniał o obowiązku wypełnienia dokumentu, ponieważ czesko-polską granicę przekraczał w godzinach wieczornych.

W rozmowie telefonicznej przewoźnik przyznał, iż na Ukrainie występują problemy z uzyskaniem nowych zezwoleń, czego powodem według niego jest wyczerpanie puli przyznanych zezwoleń na ten rok.

Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowy transport. Przewoźnik wpłacił wymaganą kaucję na poczet kary administracyjnej, jednakże pojazd skierowali na parking strzeżony do czasu okazania ważnego zezwolenia.


2021-10-08

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-10-08 11:50:02

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 od 8:00 do 14:00
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.