Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW

06 maja 2015 r.  inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, korzystając  z mobilnej  linii diagnostycznej przeprowadzili kontrole samochodów poruszających się po drodze krajowej nr 8 w Przerzeczynie Zdroju (powiat dzierżoniowski). W kontroli wziął udział także przedstawiciel czeskiej służby kontorli transportu drogowego - Centrum Służb Kontroli Drogowych (Centrum služeb pro silniční dopravu) w Pardubicach.

RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW
RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW
RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW
RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW
.

W trakcie kontroli  stwierdzono, iż wszystkie poddane badaniu na mobilnej linii diagnostycznej pojazdy są w złym a 3 z nich w fatalnym stanie technicznym. Najczęściej stwierdzano usterki układu hamulcowego, układu kierowniczego oraz zawieszenia a także zagrażające środowisku wycieki płynów eksploatacyjnych i nadmierne zmętnienie (zadymienie) spalin wytwarzanych przez silnik diesla.

Podczas kontroli jednego z pojazdów ustalono, iż jego masa rzeczywista wynosi ponad 6 ton przy dopuszczalnej masie całkowitej określonej w dowodzie rejestracyjnym na poziomie nie 3,5 t. Zagrożenie  dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jakie stwarzał rażąco przeciążony  pojazd było dodatkowo potęgowane zawartością ładunku oraz jego nieodpowiednim zabezpieczeniem bowiem pojazdem przewożono m. in. towar  niebezpieczny o nr UN 1219 (Alkohol izopropylowy, klasa 3, materiały ciekłe zapalne).

RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW
RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW
RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW
RAŻĄCE NARUSZENIA ZASAD PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ FATALNY STAN TECHNICZNY POJAZDÓW
.  Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości związane z transportem ADR, w tym brak odpowiednich dokumentów oraz wyposażenia pojazdu. Pomimo, iż dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczała 3,5 t. to na podstawie art. 129a ust. 1 pkt 3 - 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdy takie podlegają kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.

            W związku ze stwierdzonymi  nieprawidłowościami zatrzymano dowody rejestracyjne oraz skierowano pojazdy na dodatkowe badania techniczne. W niektórych przypadkach zakazano używania pojazdu w ruchu drogowym, a w przypadku pojazdu przewożącego towar niebezpieczny przewóz mógł być kontynuowany po usunięciu nieprawidłowości.

            Znajdująca się na wyposażeniu dolnośląskiej ITD Mobilna Linia Diagnostyczna jest pierwszym tego typu, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem w Polsce. Obsługują ją odpowiednio przeszkoleni inspektorzy transportu drogowego, także posiadający uprawnienia diagnostów samochodowych, co daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych kontorli.

 

Opracował: Wiesław Ziemianek, kierownik oddziału.


2015-05-07

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu