Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNIELEGALNE TAXI

Strona Główna  >>  Działania

W dniach 22/23 oraz 23/24 marca 2013roku w ramach działań nocnych Inspektorzy z WITD Wrocław prowadzili kolejną akcję kontrolną ukierunkowaną na kontrolę wyłącznie nielegalnych przewozów TAXI. W trakcie tych działań w których uczestniczyli funkcjonariusze PG Komendy Miejskiej Policji z Wrocławia ujawniono ośmiu nielegalnych taksówkarzy.

Działania kontrolne skoncentrowane były  w pobliżu pubów i dyskotek w rejonie wrocławskiego Rynku jak również  klubów  znajdujących się na obrzeżach miasta. W każdym z ośmiu przypadków po zatrzymaniu pojazdu, który nie posiadał żadnych atrybutów oznakowania taksówki okazywało się, że wykonywany jest nim zarobkowy przewóz osób co potwierdzili korzystający z takiego przewozu pasażerowie. Żaden z pojazdów nie posiadał również taksometru i kasy fiskalnej. Jednym z niebezpiecznych elementów, który ujawnili podczas kontroli Inspektorzy Transportu Drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Policji to nieposiadanie przez każdego kontrolowanego kierowcę pseudo-taksówki,  badań lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przewozu osób.

W każdym z w/w przypadków Inspekcja wszczęła wobec wykonujących nielegalne przewozy, postępowania administracyjne. Każde z nich zagrożone jest karą w wysokości po 10 tysięcy złotych za wykonywanie przewozów osób bez wymaganej licencji, za  wykonywanie przewozu okazjonalnego osób pojazdem osobowym bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy pisemnej na wykonanie przewozu w lokalu przedsiębiorcy, bez ustalenia opłaty ryczałtowej za przewóz, która powinna nastąpić przed rozpoczęciem tego przewozu oraz za niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu. 

W związku z częstym procedrem wykonywania nielegalnych przewozów, podobnego kontrole będą wykonywane niemal każdego dnia.


2013-04-03

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8:00 do 14:00