Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipITD W TROSCE O UCZCIWĄ KONKURENCJĘ

Strona Główna  >>  Działania

We wtorek 3 kwietnia 2013 r., prowadząc kontrole  z wykorzystaniem preselekcyjnej stacji pomiaru pojazdów będących w ruchu, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 8,  inspektorzy transportu drogowego z oddziału terenowego w Kłodzku ujawnili dwa przypadki rażącego przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (w tym dopuszczalnej ładowności). Pojazdami należącymi do jednej z podwrocławskim firm przewożone były konstrukcje stalowe do Republiki Czeskiej.  W oparciu o posiadane kompetencje, wynikające m. in. z ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokonano powtórnego pomiaru masy rzeczywistej pojazdów i stwierdzono, iż wynosi ona odpowiednio 6500 kg oraz 5500 kg.

1ITD W TROSCE O UCZCIWĄ KONKURENCJĘ   - powiększ

 Uzyskane wartości nie byłby niczym zaskakującym gdyby nie fakt, iż kontrolowane pojazdy posiadały, wg wpisów w dowodach rejestracyjnych, dopuszczalną masę całkowitą na poziomie 3500 kg.

2ITD W TROSCE O UCZCIWĄ KONKURENCJĘ   - powiększ

            Analiza zapisów w dowodzie rejestracyjnym jednego z pojazdów wykazała, iż masa pojazdu wynosi 2598 kg zaś dopuszczalna masa całkowita to 3500 kg. Zatem pojazd mógł przewozić ładunek o masie nie większej niż 902 kg podczas gdy rzeczywista masa załadowanego towary wyniosła 3902 kg.

3ITD W TROSCE O UCZCIWĄ KONKURENCJĘ   - powiększ

            W wyniku wykonanych ustaleń wydano kierowcom polecenie zakazuję poruszania się kontrolowanymi pojazdami w ruchu drogowym do czasu rozładowania towaru oraz nałożono mandaty karne w kwocie 1000 zł.

            Opisany przypadek nie jest odosobniony i stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych, bowiem gdyby dopuszczalna masa całkowita kontrolowanych pojazdów przekraczała 3500 kg to ich kierowcy musieliby legitymować się prawem jazdy  kategorii „C”, przechodzić dodatkowe badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia, pojazdy musiałyby być wyposażone w tachografy a kierowcy rejestrowali by za ich pomocą czas swojej aktywności (w tym pracy), zaś właściciele pojazdu mieliby obowiązek uiszczania elektronicznych opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych dróg,  zarówno na terytorium Polski jak i Czech. Na tym jednak nie koniec, przedsiębiorca wykonujący przewóz  musiałby legitymować się stosownymi uprawnieniami takimi jak licencja na wykonywanie transportu drogowego lub zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Biorąc pod uwagę administracyjne koszty spełnienia powyższych wymagań oraz nadzoru nad kierowcami i pojazdami, należy przyjąć, iż przedsiębiorca zaoszczędził kwotę kilkunastu tysięcy złotych posługując się „przeładowanymi” pojazdami, których  o dmc nie przekracza 3500 kg.

            Z uwagi na obserwowany proceder nieuczciwej konkurencji,  działania kontrole w powyższym obszarze będą kontynuowane. 


2013-04-04

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2012-05-16 10:13:58

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43