Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipZA CIĘŻKI TRZEŹWY PORANEK

Strona Główna  >>  Działania

W dniu 22 kwietnia inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili na drodze krajowej nr 12 i 3 oraz wojewódzkiej nr 331 wspólne działania kontrolne z funkcjonariuszami KPP w Polkowicach, pod kątem kontroli trzeźwości  kierowców oraz przewożonego ładunku.  Już w pierwszych godzinach wspólnych działań, przy wykorzystaniu urządzeń AlcoBlow- przekazanych przez Legnicki WORD,  do szybkiej weryfikacji stanu trzeźwości,  ujawniono dwa przypadki kierowania pojazdami samochodowymi pod wpływem alkoholu oraz dwa kolejne w stanie nietrzeźwości. Ciekawym, wskazującym na brak odpowiedzialności,  był kolejny, w ramach którego kierujący przewożący na przednim siedzeniu w foteliku kilkuletnie dziecko ledwie zmieścił się w dopuszczalnym polskim prawem limicie zawartości alkoholu we krwi. Oczywiści w każdym z czterech ww. przypadków zatrzymano prawa jazdy kierowców.

1ZA CIĘŻKI TRZEŹWY PORANEK   - powiększ

Kierując się doświadczeniami w zakresie częstego ujawniania nagminnego łamania przepisów PRD dotyczących przeładowywania samochodów ciężarowych o  dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, w ramach których niejednokrotnie stwierdzano, iż ich rzeczywista masa całkowita wynosiła nawet 8 t, rozszerzono  prowadzone działania o ważenie pojazdów.

2ZA CIĘŻKI TRZEŹWY PORANEK   - powiększ

Wyniki nie były aż tak przerażające, ale w kilku przypadkach  stwierdzono przekroczenia dmc nawet o 3 tony. Nadmienić należy, że nie ma tygodnia, aby inspektorzy TD nie stwierdzali przypadków jak ten opisane wyżej. Jest  to przejaw nieuczciwej konkurencji w przewozach drogowych. Właściciele pojazdów przeładowują pojazdy po to aby zmaksymalizować swoje zyski. Korzystając z takich pojazdów unikają posiadania licencji, konieczności stosowania się do przepisów o czasie pracy kierowców oraz użytkowania tachografu rejestrującego aktywności pracy kierowców. Nie ponoszą także kosztów opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg, na których pobierana jest opłata elektroniczna. Kierowcy prowadzący takie pojazdy nie muszą przechodzić szkoleń okresowych lub kwalifikacji wstępnych kosztujących nawet kilka tysięcy złotych. A co ciekawe wielokrotnie przewożą tyle samo ładunku, co legalni przewoźnicy ponoszący dodatkowe koszty wykonując przewozy pojazdami o dmc powyżej 3,5 t.

W wyniku ważenia doszło do zaskakującej sytuacji. Obok siebie stały trzy przeważone pojazdy. Co ciekawe największy z nich miał dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą 3,5 t. Zdarza się, iż jest to wynikiem jej celowego zaniżania po to,  aby uniknąć dodatkowych obciążeń, o których mowa była wyżej.

3ZA CIĘŻKI TRZEŹWY PORANEK   - powiększ

Po prawej pojazd o dmc 11990 kg, po lewej pojazd o dmc 7490 kg,  w środku pojazd o dmc 3500 kg.

Wszyscy kierowcy przeładowanych pojazdów zostali ukarani mandatem 500zł a pojazdy nie dopuszczone do ruchu do momentu częściowego rozładowania towaru w celu uzyskania dozwolonej wagi rzeczywistej.


2013-04-23

opublikowano przez:  Palińska Kamila
2012-05-16 11:20:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845