Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipINSPEKCJA W SUKURS UCZCIWEJ KONKURENCJI

Strona Główna  >>  Działania

Dbanie o uczciwą  konkurencję w transporcie drogowym osób jest jednym z celów działania Inspekcji Transportu Drogowego.

W dniu 06 maja 2013 r. inspektorzy z kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu przeprowadzili po raz kolejny kontrole prawidłowości wykonywania przewozów drogowych osób. Tym razem sprawdzeniem objęto trasę Lądek Zdrój – Kłodzko, w wyniku czego ujawniono wykonywanie przewozów przez jeden z podmiotów w sposób rażąco naruszający przepisy o transporcie drogowy, o ruchu drogowym oraz w zakresie prawa przewozowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli ukarano kierowcę mandatami karnymi w kwocie 250 zł. a ponadto wszczęto administracyjne postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenie kary pieniężnej za dopuszczenie się przez przewoźnika do naruszeń w postaci

1INSPEKCJA W SUKURS UCZCIWEJ KONKURENCJI  - powiększ

• wykonywania transportu drogowego bez wymaganej licencji, wykonywania przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym oraz niewydania pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem taksówki. Wystąpienie powyższych nieprawidłowości zagrożone jest karą pieniężną w kwocie 18000 zł, która na mocy ustawy o transporcie drogowym zostanie ograniczona do kwoty 10000 zł. Ponadto o zaistniałej sytuacji powiadomiony zostanie Urząd Kontroli Skarbowej.

2INSPEKCJA W SUKURS UCZCIWEJ KONKURENCJI  - powiększ

Przeprowadzone działania wykazały potrzebę stałej, bieżącej kontroli prawidłowości wykonywania przewozów osób, w szczególności w aspekcie bezpieczeństwa wykonywanych przewozów oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji. 


2013-05-07

opublikowano przez:  dziechciński kamil
2012-06-04 13:26:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845