Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


INSPEKTORZY ELIMINUJĄ Z RUCHU PRZEŁADOWANE POJAZDY

INSPEKTORZY ELIMINUJĄ Z RUCHU PRZEŁADOWANE POJAZDY
Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego 7 maja 2019 r. prowadzili działania kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających się po drogach Dolnego Śląska.

Tego dnia inspektorzy zatrzymali do kontroli na ul. Innowacyjnej w Krępicach, gmina Miękinia przeładowaną o prawie 7 ton czteroosiową wywrotkę.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się nieoznakowanym radiowozem ok. godziny 10:30 zatrzymali do kontroli drogowej czteroosiową ciężarówkę należącą do przewoźnika krajowego. Bezpośrednią przyczyną zatrzymania wywrotki do kontroli było niezabezpieczenie ładunku sypkiego plandeką, co nakazują przepisy kodeksu drogowego.

INSPEKTORZY ELIMINUJĄ Z RUCHU PRZEŁADOWANE POJAZDY

Podczas wstępnych oględzin przestrzeni ładunkowej inspektorzy nabrali podejrzeń, że pojazd jest prawdopodobnie przeładowany. W związku z tym został skierowany na pobliski punkt ważenia przy ul. Średzkiej we Wrocławiu.

Ciężarówka została dokładnie zważona, a wskazanie wagi potwierdziło przypuszczenia inspektorów - pojazd był przeładowany o prawie 7 ton. Rzeczywista masa całkowita kontrolowanej wywrotki wyniosła aż 38,8 tony. Tymczasem dopuszczalna masa całkowita tego pojazdu wynosi 32 tony.

Inspektorzy stwierdzili również przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi wielokrotnej (podwójnej) wynoszącej maksymalnie 19 ton o wartość ponad 6 ton, co stanowiło przekroczenie dopuszczalnego parametru o ponad 32 %.

Za niezabezpieczenie ładunku sypkiego plandeką i przeładowanie pojazdu na kierującego nałożono mandaty karne.

Wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem wysokiej kary pieniężnej.

Pojazd przewoźnika drogowego naruszającego zasady uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, przyczyniającego się do niszczenia infrastruktury drogowej został wyłączony z ruchu do czasu doprowadzenia go do stanu normatywnego. 


2019-05-08

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-05-08 08:24:21

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu