Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip20 000 KM NIEZAREJESTROWANEJ JAZDY ?

20 000 KM NIEZAREJESTROWANEJ JAZDY ?
Podczas kontroli dwóch zatrzymanych 40 tonowych zestawów pojazdów, należących do tej samej firmy wykonującej międzynarodowe przewozy, w jednym z nich inspektorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu ujawnili niedozwolony wyłącznik tachografu.

17 lutego 2020 r. Inspektorzy WITD Wrocław z oddziału w Legnicy prowadzili nocne działania na terenie powiatu średzkiego i legnickiego. Obejmowały one realizację wniosku o kontrolę, z którego wynikało, że kierowcy jednej z dolnośląskich firmy transportowych wykonują międzynarodowe przewozy drogowe stosując niedozwolone urządzenia wpływające na pracę tachografu. Podczas jazdy rejestrują odpoczynek.

W przypadku pierwszego zatrzymanego pojazdu i kontrolowanego kierowcy nie potwierdzono manipulacji na urządzeniu rejestrującym. Kierowca jadąc A4 w kierunku granicy rejestrował swoje aktywności zgodnie z przepisami. Inaczej to wyglądało przy kontroli kolejnego pojazdu. Mimo, że jechał w tym samym kierunku, co jego kolega zmienił trasę przejazdu na dłuższą i wolniejszą. Po zatrzymaniu pojazdu i kontroli drogowej ujawniono przyczynę takiego zachowania.

Analiza danych z tachografu, karty kierowcy oraz  okazanych dokumentów wykazała, że kierowca kilkukrotnie podczas realizacji przewozu jadąc w kierunku granicy, bądź wracając do miejsca garażowania pojazdu jechał na tzw. „wyłączniku”. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono niedozwolone urządzenie w postaci wtyczki do gniazda OBD z „pendrive” w środku. Umieszczenie jej w gnieździe diagnostycznym pojazdu wpływało na pracę tachografu. Podczas jazdy urządzenie mogło rejestrować dowolnie zadeklarowaną aktywność „pracy kierowcy”, w tym odpoczynek.

20 000 KM NIEZAREJESTROWANEJ JAZDY ?

Dodatkowo „wyłączniki tachografu”, celem utrudnienia ujawnienia manipulacji, blokował rejestrację przejechanych kilometrów. W wyniku diagnostyki jednostek sterujących pojazdu, przy użyciu specjalistycznego sprzętu ustalono, iż rzeczywisty przebieg pojazdu  jest o ponad 20 tys. km niższy od rzeczywistego. Mając na uwadze ujawniony wyłącznik można wywnioskować, że kierowca/kierowcy jeżdżący tym pojazdem przejechali ponad 20 tys. km bez rejestracji jazdy na swoich kartach kierowców i  w pamięci tachografu.

20 000 KM NIEZAREJESTROWANEJ JAZDY ?

 

Na podstawie obowiązujących przepisów pojazd skierowano do serwisu tachografów, który doprowadził urządzenie rejestrujące do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Na kierowcę nałożono mandat karny. Wobec przewoźnika oraz zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postepowania administracyjne.

Mając na uwadze art. 306a Kodeksu Karnego, tj.: „Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa o którym mowa w § 1 …”,  sprawa zostanie również przekazana policji.


2020-02-18

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-02-18 13:41:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845