Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWOZIŁ ODPADY BEZ WSKAZANIA ICH KODU NACZEPĄ BEZ WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWOZIŁ ODPADY BEZ WSKAZANIA ICH KODU NACZEPĄ BEZ WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH  - powiększ
Przewóz odpadów bez dokumentu potwierdzającego ich rodzaj, brak ważnych badań technicznych, a także usterki techniczne to wynik kontroli inspektorów Transportu Drogowego z legnickiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

2PRZEWOZIŁ ODPADY BEZ WSKAZANIA ICH KODU NACZEPĄ BEZ WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH  - powiększ
4 marca 2020 roku w godzinach przedpołudniowych na autostradzie A4-73 km inspektorzy z legnickiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli ciągnik samochodowy wraz z naczepą polskiego przewoźnika, którym kierował obywatel Ukrainy.

Pojazdami tym wykonywano transgraniczne przemieszczenie odpadów z Niemiec do Polski. Pojazdy były oznakowane tablicami z literą „A”.

3PRZEWOZIŁ ODPADY BEZ WSKAZANIA ICH KODU NACZEPĄ BEZ WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH  - powiększ
W wyniku kontroli ładowni naczepy, inspektorzy stwierdzili, iż przewożony jest odpad pochodzenia rolniczego tj. zrolowana folia pochodząca z uprawy szparagów w ilości ponad 23 tony, który to odpad należy identyfikować jako stałe odpady z tworzyw sztucznych o kodzie B3010.

Podczas analizy okazanego do kontroli Załącznika VII (informacji dołączonej do przemieszczanych odpadów) inspektorzy ujawnili, że w załączniku brak jest informacji dotyczącej rodzaju transportowanych odpadów oraz kodu identyfikacyjnego wiezionych odpadów.

4PRZEWOZIŁ ODPADY BEZ WSKAZANIA ICH KODU NACZEPĄ BEZ WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH  - powiększ
W związku z powyższym inspektorzy stwierdzili  wykonywanie przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dalsza analiza ujawniła również inne nieprawidłowości w okazanym dokumencie dlatego inspektorzy wezwali na miejsce inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazując sprawę do dalszego wyjaśnienia.

Jak się okazało były to niejedyne uchybienia jakie stwierdzili inspektorzy.  Przedsiębiorca nie posiadał wymaganego świadectwa kierowcy dla kierującego, a naczepa z odpadami nie miała ważnego badania technicznego, którego termin upłynął kilka miesięcy temu. Stan ogumienia pojazdów także odbiegał od normy co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.

Kontrola zakończyła się wszczęciem postępowania administracyjnego na przedsiębiorcę za wymienione powyżej nieprawidłowości i mandatem karnym dla kierowcy.


2020-03-05

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-03-05 10:43:40

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845