Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNIESPRAWNE TECHNICZNE POJAZDY DO PRZEWOZU ODPADÓW

Strona Główna  >>  Działania

1NIESPRAWNE TECHNICZNE POJAZDY DO PRZEWOZU ODPADÓW  - powiększ
Stan techniczny dwóch zatrzymanych do kontroli pojazdów ciężarowych, którymi realizowane były przewozy odpadów, był na tyle niewłaściwy, że wrocławscy inspektorzy Transportu Drogowego  podjęli decyzję o zatrzymaniu dowodów rejestracyjnych i skierowaniu pojazdów do warsztatu.

6 marca, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania ukierunkowane na kontrolę przewozu odpadów.

Zespół kontrolny realizujący te zadania pojazdem nieoznakowanym w miejscowości Strzelin przeprowadził kontrolę dwóch pojazdów przewożących odpady z gospodarstw domowych.

2NIESPRAWNE TECHNICZNE POJAZDY DO PRZEWOZU ODPADÓW  - powiększ
Podczas kontroli inspektorzy Transportu Drogowego stwierdzili w obu zatrzymanych pojazdach usterki techniczne skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych i skierowaniem pojazdów do warsztatu.

Pierwszy skontrolowanych pojazd posiadał usterki oświetlenia, brak tablic wyróżniających pojazd jako ciężki oraz ubytki powietrza z układu pneumatycznego.

Drugi kontrolowany pojazd posiadał brak tablic wyróżniających pojazd jako ciężki, brak sygnału dźwiękowego oraz usterki oświetlenia.

Obydwaj kierujący niesprawnymi technicznie pojazdami, zostali ukarani mandatami karnymi.


2020-03-06

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-03-06 13:50:04

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845