Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU  - powiększ
Przewoził na zakazie węgiel niesprawnym pojazdem - nie spodziewał się, że inspektorzy transportu drogowego pracują również w weekendy.
2PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU  - powiększ

27 czerwca 2020 r. około godziny 10 został zatrzymany do kontroli pojazd członowy przewoźnika krajowego, którym z Górnego Śląska do Żarowa pod Świdnicą przewożono ładunek blisko 25 ton węgla.

3PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU  - powiększ
Pojazdem kierowała osoba jak się później okazało pełniąca jednocześnie funkcję osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Kierujący w toku kontroli oświadczyła, iż nie wiedział o obowiązujących zakazach, a ponadto wyraził zdziwienie, iż inspektorzy pracują również w weekendy. 

4PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU  - powiększ
Mając na uwadze charakter przewozu oraz rodzaj przewożonego ładunku inspektorzy stwierdzili wykonywanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Ponadto kontrola wykazał usterkę w układzie EBS oraz ubytki powietrza z układu pneumatycznego pojazdu.

5PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU  - powiększ
W wyniku kontroli inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnego pojazdu, a kierującemu wydano zakaz kontynuowania przewozu do czasu ustąpienia ograniczeń w ruchu.

6PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU  - powiększ
Za poruszanie się niesprawnym pojazdem kierujący został ukarany mandatem karnym.

Wobec przewoźnika drogowego i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar.


2020-06-29

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-06-29 07:53:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845